ⓘ Biosistematika je klasifikacija živih bića tj. svrstavanje živih organizama u grupe zvane sistematske kategorije prema stepenu morfofiziološke sličnosti i genet ..

Biološka klasifikacija

Biosistematika ili biološka sistematika ili kratko sistematika je nauka o diverzifikaciji prošlih i sadašnjih životnih oblika, srodničkih i drugih odnosa izmedu živih bića tokom vremena. Odnosi se mogu predočiti kao evolucijsko stablo. Filogeneza ima dvije komponente, grananja i dužina grana. Flogenetska stabla vrsta i viših taksona se koriste za proučavanje evolucije osobina i distribuciju organizama. Bioistematika se, drugim riječima, koristi za razumijevanje historije evolucije života na Zemlji.

Jedinka

Jedinka je osnovna organizaciono–funkcionalna – autonomna biološka cjelina i osnovni oblik postojanja pripadnika svih vrsta živih bića. Ona je svojevrstan, jedinstven sistem homeostatske autoregulacije i samoodržavanja. Zahvaljujući tim osobinama i sposobnostima, a u neraskidivoj vezi sa životnom sredinom, individua osigurava sopstvenu egzistenciju i kontinuitet vrste kojoj pripada. Drugim riječima, općebiološka definicija jedinke nezaobilazno podvlači njenu prostornu i vremensku odredenost te stalno usaglašavanje odnosa izmedu organizaciono–funkcionalnog integriteta i neizbježnih uticaja ...

Kladogram

Primjer horizontalnog kladograma Kladogram je dijagramski prikaz filogenetskih veza i odnosa posmattranih taksona ili drugih jedinica posmatranja u kladistici. Pritom to nije filogenetsko stablo jer ne pokazuje kako su ili koliko preci povezani i/ili koliko su se potonji promijenili. Mnoga evolucijska stabla se, medutim, mogu rekonstruirati iz vjerodostijnih kladograma. Kladogram uključuje linije koje se granaju u različitim smjerovima i završavaju na tejedinicama posmatranja grupama organizama. Postoji više oblika kladogramâ, ali svi imaju grane koje se razgranavaju iz čvorišta prethodnih ...

Filogeneza

Filogeneza je proces odredene skupine organizama svih razina biosistematske klasifikacije. To je, dakle proces tog postanka, a nauka koja ga proučava je filogenija. Može biti zanimljivo da je nedopustivo mnogo primjera, pa čak i mnoštvu univerzitetsku udžbenika, u kojima se ova dva pojma poistovjećuju. Jedno je proces, a drugo je nauka koja ga proučava i objašnjava njegov izvor, faktore, tok i moguću budućnost u historiji života na Zemlji. Oba pojma se takoder brkaju sa pojmom filogenetika, koji se afirmirao tek nakon uvodenja molekulsko-analitičkih metoda u objašnjenje filogeneze, tj. u f ...

Mamalogija

Mamalogija je biološka, odnosno zoološka nauka o sisarima – klasi kičmenjaka koje karakterizira homeotermni metabolizam. Mamalogija je takoder poznata i kao mamaliologija, mastologija, teriologija i terologija. Postoji oko 4.200 različitih vrsta životinja koje se smatraju sisarima. Glavne grane koje proučavaju sisare suključuju njihovu evoluciju, taksonomiju i biosistematiku i tako, hijerarhijski silaznim redom, sve do molekulske biologije. Istraživači koji se bave mamalogijom zovu se mamalozi. Mamalogija se grana u taksonomski orijentiranediscipline, kao što su: Cetologija nauka o kitovim ...

Protozoologija

Protozoologija je zoološka nauka koja proučavanje protozoa. Ovaj termin je donekle zastario, jer je razumijevanje evolucije eukariotskih ćelija, nakon njegovog formuliranja, znatno uznapredovalo. Razvoj ove nauke je započeo krajem sedamnaestog stoljeća, kada je Anton van Leeuwenhoek, holandski istraživač prvi primetio protozoa zahvaljujući sopstvenim poboljšanjima u mikroskopiji.

                                     

ⓘ Biosistematika

Biosistematika je klasifikacija živih bića tj. svrstavanje živih organizama u grupe zvane sistematske kategorije prema stepenu morfofiziološke sličnosti i genetičke srodnosti.

Filogenetičke veze i odnosi se obavezno uvažavaju i pri imenovanju pojedinih biosistematskih kategorija. Pokretač dvoimene nomenklature taksonomskih kategoria, Carolus Linnaeus, je postavio osnovna biosistematska načela, čije osnove su i danas na snazi. Medutim, da bi se izbjegli nesporazumi i anarhija u imenovanju odredenih taksona, odgovarajuće asocijacije svjetskih biologa, odnosno botaničara i zoologa, propisale su odvojene, danas važeće, kodekse botaničke i zoološke nomenklature, čija pravila obavezuju naučnu zajednicu na priznavanje samo onih kategorija koje su nominirane suglasno kodeksima. Ipak, za složenije biosistematske skupuine, dopušteni su izuzeci, koji se smatraju radnim pozicijama biosistematske hijerarhije. Primjer jedne od najrazradenijih hijererhiskih – subordinirajućih kategorizacija može se vidjeti u slučaju biosistematske pozicije vrste Homo sapiens, odnosno njene podvrste H. s. sapiens.

 • Carstvo: Animalia
 • Natporodica: Hominoidea
 • Porodica: Hominidae
 • Vrsta: Homo sapiens
 • Potporodica: Homininae
 • Podvrsta: Homo sapiens
 • Red: Primates
 • Koljeno: Chordata
 • Podred Anthropoidea - Catarrhini / Haplorrhini
 • Klasa: Mammalia
 • Pleme: Hominini
 • Rod: Homo