ⓘ Carstvo, biologija. Carstvo – u biologiji – je drugostepeni medu najvišim taksonomskim rangovima, odmah ispod domena. Carstvo se dijeli na niže kategorije zvane ..

Carstvo (čvor)

Carstvo se može odnositi na: Izraz je nastao od latinskog Caesar, što znači "Imperator" Carstvo kao pojam političke geografije Carstvo biologija kao dio naučne kalsifikacije u biologiji Rusko carstvo, 1547–1721, zamijenjeno 1721. sa imperijom, ali ostalo do 1917. Bugarsko carstvo, 1908–1946 Poljsko carstvo Vidjeti i: Car carica Imperija carević

Koljeno (biologija)

Koljeno – je taksonomski rang – u biosistematici: u botanici, zoologiji i bakteriologiji. Ponekad se dijeli na potkoljena. Više koljena se u nekim slučajevima povezuje u natkoljeno, a taksonomski rang tada obuhvata sva pripadajuća koljena. Takson koljeno nalazi se izmedu carstva i razreda. U botanici i mikologiji je, uz koljeno phylum, kao sinonim dozvoljen i pojam divizija divisio. U nekim sistematikama životinjsko carstvo se prvo dijeli na odjeljke, koji se zatim dijele na koljena. Bilateralne životinje se tako dijelom prikazuju kao odjeljak. U bakteriologiji se dozvoljava korištenje poj ...

Domen (biologija)

Domen – u biološkoj taksonomskoj terminologiji predstavlja najviši taksonomski rang u tridomenskom sistemu, kojeg je 1990. predložio, američki mikrobiolog i biofizičar Carl Woese. Njegov trodomenski sistem klasifikacije živog svijeta obuhvata: Archaea termin kreirao Woese, Eukarioti. Bakterija Prva dva su sve prokariotski mikroorganizmi ili jednoćelijski organizmi čije ćelije nemaju jedro. Svi oblici života koji imaju jedro i membranski vezane organele, a većina su višećelijski, pripadaju Eukariotama.

Potkoljeno (biologija)

Potkoljeno predstavlja potkategoriju u biološkoj naučnoj klasifikaciji. Potkoljeno lat. subphylum – u biosistematici – je taksonomska kategorija ispod koljena, a iznad superklase. Iako ovoj kategoriji odgovaraju latinski sinonimni nazivi subphylum i subdivisio, ne upotrebljavaju se istoznačno. Subfphylum se pretežno koristi u botaničkoj – u nomenklaturi, a subdivisio u mikologiji, naprimjer. Izraz subphylum se takoder koristi sinonim, bez obzira na specijalnost. Ako nije drugačije Izraz subphylum se takoder upotrebljava kao sinonim, bez obzira na specijalnost. je:

Protisti

Protisti su heterogeno carstvo unutar domene Eukariota. Medu protiste, pripadaju oni organizmi, koji nisu životinje, biljke ni gljive. Razvili su se iz Prokariota. Mogu formirati kolonije ili živjeti zasebno. Oni se medusobno dosta razlikuju u pogledu morfologije, načina života, ishrane i razmnožavanja. Pojedini predstavnici poseduju neke karakteristike biljnih ili životinjskih organizama, ili karakteristike obje ove grupe. Protisti žive u gotovo svim sredinama koje sadrže vodu. Mnogi protisti, kao što su alge, posjeduju mogućnost fotosinteze. Pojedini protisti kao oni iz Kinetoplastida i ...

Jednoćelijski organizam

Jednoćelijski organizmi su svi oni životni oblici, kod kojih samo jedna ćelija ima sve bitne osobine živih bića, a osobito individualnost, samopodešavanje i samoponavljanje.

                                     

ⓘ Carstvo (biologija)

Carstvo – u biologiji – je drugostepeni medu najvišim taksonomskim rangovima, odmah ispod domena. Carstvo se dijeli na niže kategorije zvane koljena. Udžbenici u SAD upotrebljavaju sistem od šest carstava:

 • protisti,
 • arheje, i
 • biljke,
 • gljive,
 • bakterije, dok se u udžbenicima Velike Britanije, Indije, Australije, Latinske Amerike i drugih zemalja primjenjuje sistem od pet carstava: životinje, biljke, gljive, protisti i monera. Neke nedavne klasifikacije, zasnovane na modernoj kladistici, izričito su napustile termin "carstvo", uz napomenu da tradicijsta carstva nisu monofiletična, odnosno da se ne sastoje od svih potomaka zajedničkog pretka.
 • životinje,
                                     

1. Definicija i povezani termini

Kada je Carl von Linné u biologiju uveo rangirajući sistem nomenklature, 1735., najvišem rangu je dat naziv "carstvo", ispod kojeg su slijedila još četiri glavna ili vodeća ranga: razred, red, rod i vrsta. Kasnije su uvedena još dva glavna ranga, carstvo je podijeljeno na koljena ili divizije, razrede, redove, porodice, rodove i vrste.

U 1960-im je, iznad carsstva, uveden rang domen ili imperija, tako da carstvo više nije najviši taksonomski rang.

Dodavanjem prefiksa kao ya potcarstvo ili infracarstvo, izdvajaju se dva ranga koji su odmah ispod carstva. Supercarstvo može se odnositi na ekvivalent domena ili imperije ili kao nezavisan rang izmedu carstva i domena ili subdomena. U nekim sistemima klasifikacije, dodatni rang je grana latinski: ramus, koji je umetnut izmedu potcarstva i infracarstva, kao što su Protostomia i Deuterostomia u klasifikaciji po Cavalier-Smithu.

                                     

2.1. Moderni pogled Tri domena života

Od oko sredine 1970-ih pa nadalje, bio je sve veći naglasak na poredenju genetičkih osobenosti na molekulskom nivou. U početnoj fazi, kao primarni pokazatelj u klasifikaciji uključeni su geni ribosomske ribonukleinske kiseline. Genetička sličnost je proučavana posmatranjem raznih vanjskih nasljednih svojstava markera i ponašanja. Taksonomski rangovi, uključujući i carstva, definirani su kao grupe organizama sa zajedničkim pretkom, bez obzira da li su monofiletski svi potomci zajedničkog pretka ili parafiletski samo neki potomci potiču od zajedničkog pretka.

Na temelju takvih studija RNK, Carl Woese je osmislio da model po kojem život može biti podijeljen u tri velike divizije koje se odnose na sistem yvani "tri osnovna carstva" ili "pra-carski" model.

U 1990., za najviši rang predloženo je ime "domen". Ovaj termin predstavlja sinonim za kategoriju dominion lat. dominium = vlast, koju je uveo Moore, 1974. godine. Za razliku od Moorea, Whoese et al. 1990 ne navode latinski naziv za ovu kategoriju, što je dodatni argument koji precizira autorstvo uvodenja pojma dominion. Woese je podijelio prokariote ranije svrstane u carstvo Monera u dvije grupe, pod nazivom Eubacteria i Archaebacteria, ističući da izmedu ove dvije grupe nema toliko genetičkih razlikа, kao ni izmedu bilo koje od njih unutar svih eukariota.

Prema genetičkim podacima, iako eukariotske grupe iako biljke, gljive i životinje mogu izgledati medusobno drugačije, oni su uže povezani medusobno nego što su sa eubakterijama ili arhejama. Takoder je utvrdeno da su eukarioti uže povezani sa arhejama nego sa eubakterijama. Iako je difrenciranje eubakterije - arheje upitna što se potvrdeno u kasnijim istraživanjima, kasnije nije bilo konsenzusa o broju carstava u klasifikaciji koju je predložio Woese.

                                     

2.2. Moderni pogled Carstva eukariota

U 2004. godini, u svom preglednom članku, Simpson i Roger napominju da su tadašnje Protista "torba koja obuhvata sve eukariote koji nisu životinje, biljke ili gljive". Smatrali su da u klasifikaciji treba prihvatiti samo monofiletske grupe kao formalne rangove i da je ovaj pristup ranije bio nepraktičan jer zahtijeva "doslovno desetine eukariotskih carstava i da je tada postalo moguće podijelite eukariote u "samo nekoliko glavnih grupa koje su vjerovatno sve monofiletske".

Na osnovu toga, dijagram iz njihovog članka pokazuje prava carstrva njihovi navodnici eukariota. Odgovarajuću klasifikaciju sa takvim pristupom kreirala je Komisije koja je "radila u suradnji sa stručnjacima iz mnogih društava", za potrebe Medunarodnog društva protistologa, 2005. godine. Eukariote su takoder podijelili u šest "supergrupa". U objavljenoj klasifikaciji namjerno nisu koristili formalne taksonomske rangove, uključujući i "carstvo".

U ovom sistemu su višećelijske životinje Metazoa, koje potiču od istog pretka, kao i jednćelijske Choanoflagellata i gljive iz grupe Opisthokonta. Za biljke se smatra da su distanciranije u odnosu na životinje i gljive.

Medutim, iste godine 2005., kada je publicirana klasifikacija Medunarodnog sruštva perotistologa International Society of Protistologists, izražene su sumnje u monofiletsko porijeklo nekih od tih supergrupa, osobito Chromalveolata, a i pregled iz 2006. godine istaknuo je nedostatak dokaza za nekoliko navodnih šest supergrupa.

Od 2010., postoji široka saglasnost da Rhizaria pripadaju u istu grupu sa Stramenopiles i Alveolata, odnosno kladus nazvan SAR supergrupa, tako da Rhizaria nije jedna od glavnih eukariotskih grupa. Medutim, u veyi s tim, kasnije nije bilo konsenzusa.

Rogozin et al. su 2009. napomenuli da je "duboka filogenija eukariota izuzetno težak i kontroverzan problem". Nakon 2010., čini se da postoji konsenzus da model od šest supergrupa iz 2005. ne odražava pravu filogeniju eukariota i stoga bi trebalo da se preklasificiraju, iako ne postoji dogovor o modelu koji bi se trebao primijeniti.                                     

3. Historijski pregled

 • Carl von Linné 1707.–1778. je 1735. razlikovao dva carstva živih organizama
 • Ernst Haeckel je 1866. predložio tri carstva
 • Robert Whittaker je 1969. dodao carstvo Fungi. Sistem sa pet carstava se može kombinirati sa sistemom od dva carstva
                                     
 • Carstvo se može odnositi na: Izraz je nastao od latinskog Caesar, što znači Imperator Carstvo kao pojam političke geografije Carstvo biologija kao
 • vrste: domen carstvo divizija razred red porodica pleme rod podrod sekcija vrsta podvrsta. Unutar životinjskog carstva sekcija se odnosi
 • prepoznat po nomenklaturnim kodovima. Ostali poznati rangovi su život, domen, carstvo koljeno, razred porodica, rod i vrsta, s redoslijedom uklapanja izmedu
 • pripadajuća koljena. Takson koljeno nalazi se izmedu carstva i razreda. U nekim sistematikama životinjsko carstvo se prvo dijeli na odjeljke, koji se zatim dijele
 • Eukarioti se dalje grupišu u carstvo gljiva kvasci, plijesni itd. Carstvo biljaka cvjetnice, paprati i ostale i carstvo životionja insekti, kičmenjaci
 • živih bića. - phytina - biljka i alge. - mycotina - mena carstva gljiva gljive U životinjskom carstvu default sufiksi se samo postavljaju ispod ranga super
 • Protisti latinski: Protista su heterogeno carstvo unutar domene Eukariota. Medu protiste, pripadaju oni organizmi, koji nisu životinje, biljke ni gljive
 • Hadžiselimović R. 1996 Biologija 1, Svjetlost, Sarajevo, ISBN 9958 - 10 - 686 - 8. Mededović S., Maslić E., Hadžiselimović R. 2000 Biologija 2. Svjetlost, Sarajevo
 • značajna su grupa organizama živog svijeta koji su svrstani u životinjsko carstvo Općenito su to višećelijski organizmi koji sposobni da se kreću i prilagodavaju