ⓘ Kosti korijena šake uključuju osam malih kostiju koje čine zglob koji povezuje šaku i podlakticu. Latinizirana riječ karpus potiče od značenja dio šake i starog ..

Čunasta kost

Čunasta kost je jedna od kostiju korijena šake u njemom zglobu sa podlakticom Nalazi se izmedu šake i podlaktice na palačnoj strani ručnog zgloba. Čini radijalnu granicu ini karpusnog tunela. To je najveća kost proksimalnog reda korijena šake, a njena duga os prolazi odozgo prema dolje, bočno i naprijed. Veličina joj je otprilike kao u prosječnog indijskog oraha.

Tunel korijena šake

Tunel korijena šake ili kanal korijena šake, odnosno karpusni tunel ili karpusni kanal – u anatomiji čovjeka – je prolazni put na dlanskoj strani zgloba šake, koji povezuje podlakticu sa srednjim dijelom duboke ravni dlana. Tunel grade kosti i vezivno tkivo. Kroz njega prolazi nekoliko tetiva i srednjih živaca. Kanal je uzak i kada bilo koji od devet dugih fleksorskih tetiva prolazi kroz njega bubre ili degeneriraju, sužavajući kanal, što često rezultira da srednji živac postaje zarobljen ili komprimiran. To opće zdravstveno stanje poznato je kao sindrom karpusnog tunela.

Kosti grane šake

Kosti grane šake ili metakarpus – u ||anatomija|anatomiji čovjeka" – formiraju srednji dio skeleta šake, izmedu falangi prstiju i kostiju korijena šake šakinog zgloba, koji predstasvlja vezu sa podlakticom. Kosti grane šake su ekvivalenti kostima grane stopala.

Graškolika kost

Graškasta kost ili graškolika kost je mala, dugmetasta kost u obliku graška koja se nalazi u zglobu korijena šake. Ona čini palčanu granicu tunela korijena šake.

Trapezna kost

Trapezasta kost ili trapezna kost velika višeugaona kost je kost korijena šake u njenom zglobu. Ona oblikuje rub lakatne kosti u tunelu korijena šake.

Polumjesečasta kost

Mjesečasta kost – ili poilumjesečasta kost – je kost korijena ljudske šake, koju odlikuju duboka konkavnost i srpaste konture. Nalazi se u centru proksimalnog reda kostiju korijena šake, koje leže izmedu lakatne kosti i žbice i šake. Polumjesečasta karpusna kost se nalazi izmedu bočnih čunaste i medijalne trouglaste kosti.

                                     

ⓘ Kosti korijena šake

Kosti korijena šake uključuju osam malih kostiju koje čine zglob koji povezuje šaku i podlakticu. Latinizirana riječ karpus potiče od značenja dio šake i starogrčke καρπός - karpos, što znači "zglob". U anatomiji čovjeka, glavna uloga korijena šake je olakšatvanje djelotvornosti namjenskog pozicioniranja ruke i korištenja snage ekstenzora i fleksora podlaktice i pokretljivosti njegovih pojedinih kostiju koje povećavaju slobodu kretanja u zglobu šake.

U kopnenih kičmenjaka, korijen šake je jedine nakupina kostiju u zglobu izmedu radijusa i lakta i grane šake. Kosti korijena šake ne pripadaju pojedinim prstima ili nogu u četveronožaca, dok one u korijenu stopala imaju takvu poziciju. Odgovarajući dio stopala je njegov korijen. Kosti korijena šake dopuštaju okomito pomicanje i rotiranje.

                                     

1. Struktura

U kosturu čovjeka, ima 8 kostiju korijena šake, koje mogu biti klasificirane po pripadnosti u dva poprečna reda ili tri uzdužna stupca.

Par redova zajedno tvore luk koji je proksimalno konveksan, a distalno konkavan. Sa strane dlana, dio šake je konkavan, formirajući karpusni tunel koji je pokriven mišićem šake musculus flexor retinaculum

Budući da je proksimalni red istovremeno vezan na zglobne plohe radijusa i distalni red, stalno se prilagodava tim mobilnim površinama. Kosti ovog reda – čunasta, mjesečaste i trokutasta – imaju svoje sopstvene pokrete. Čunasta pridonosi stabilnosti srednjeg dijela korijena šake, kao i distalnom zglobljavanju s trapezastom i trapezoidnom kosti. Prednji red je krući i njegov poprečni luk se pokreće s kostima grane šake.

Biomehanički i klinički gledano, kosti korijena šake su bolje objašnjene po rasporedu u tri uzdužna stupca:

 • Lakatni trokutasti stub koja se sastoji od trokutaste i kukaste kosti.
 • Radijalni čunasti stub se sastoji od čunaste, trapezaste i trapezoidne kosti;
 • Polumjesečasti stub se sastoji od mjesečaste i glavičaste;

U tom kontekstu graškasta kost se smatra kao sezamska kost koja je ugradene u tetivu musculus flexor carpi ulnaris.

Palačni stub ostavlja prazninu izmedu lakatne i trokutaste kosti, te stoga samo radijalna ili sčunasta i srednji ili glavičasti stub artikulira s radijusom. Zglob je stabilniji u fleksibilniji nego ekstenzija mnogih, zbog snage raznih kapsula i ligamenata, nego što to mogu isprepleteni dijelovi kostura.

Gotovo sve kosti korijena šake osim graškaste imaju šest površina. Od toga su dlanska ili prednja i poledinska ili stražnja površina grube, za vezanje ligamenata; ledna površine su šire, osim u polumjesečaste.

Gornje ili proksimalne i donje ili distalne površine su zglobne, pri čemu su gornje uglavnom konveksne, a donje konkavne. Medijalne i bočne su takoder zglobne, gdje su u kontaktu sa susjednim kostima, a inače su grube i kvrgave.

Struktura u svim kostima korijena šake je slična: spužvasto tkivo je zatvoreno u sloju kompaktne kosti.

                                     

1.1. Struktura Pomoćne kosti

U korijenu šake, povremeno se nalaze i pomoćne kosti, ali od više od 20 takvih opisanih kostiju, samo četiri smatraju se dokazanim kostima te kategorija. Ponekad su čunasta, trokutasta i graškasta kost podijeljene u po dva dijela.

                                     

1.2. Struktura Razvoj

Kosti korijena šake imaju unutarhrskavično endohondrisko okoštavanje, čiji se centri javljaju tek nakon rodenja. Formiranje ovih centara otprilike hronološki slijedi početak stvaranje spiralne structure u glavičastoj I kukastoj kosti, tokom prve godine života. Okoštavanje lakatne kosti počinje prije radijalne kosti žbice, dok sezamoidna i graškasta nastaju u tetivi mišića musculus flexor carpi ulnaris, nakon više od deset godina. Početak okoštavanja za svaku kost javlja se u periodu kao i druge kosti. Ovo je korisno u forenzičkoj procjeni dobi.

                                     

2.1. Funkcija Ligamenti

U zglobnom području korijena šake postoje četiri grupe ligamenata.

 • Ligamenti karpometakarpusnog zglobljavanja, koji ujedinjuju kosti korijena i grsne šake, su: graškogranski ligament, dlanski i ledni karpometakarpusni ligamenat. Na slici: zeleni
 • Ligamenti medumetakarpusnog zgloblavanja, koji ujedinjuju kosti metacarpusa: ledni, medukostni i dlanski metakarpusni ligamenat. Na slici: žuti
 • Ligamenti zgloba koji ujedinjuju lakatnu kost i žbicu sa korijenom šake: u lakatni i radijalne kolateralnoi ligamenti; u dlanski, ledni radiokarpusni ligamenti i dlanski ulnokarpusni ligament. Na slici: plavi.
 • Ligamenti medukorijenskih zglobljavanja koji medusobno ujedinjuju kosti korijana šake su: radijalni karpusni ligament, ledni, dlanski i medukostni medukarpusni ligamenat, te graškastokukasti ligament". Na slici: crvenii.
                                     

2.2. Funkcija Pokreti

Za ruku se kaže da je u ravnom položaju, kada je treći prst ide preko glavičaste kosti i u ravnoj liniji je s podlakticom. To ne treba brkati sa srednjim položajem ruku koji odgovara lakatnom odstupanju od 12 stepeni. Od ravnog položaja, mogućs su dva para pokrets ruke: abducija kretanje prema žbici, tzv. radijalna devijacija ili odimicanje od 15 stepeni i addukcija kretanje ka lskatnoj kosti, tzv. ulnarno odstupanje ili primicanje od 40 stepeni, kada je ruka u strogoj supinaciji i malo većim uglom u strogoj pronaciji. Fleksija naginjanje prema dlanu, tzv. Palmarna fleksija i ekstenzija proširenje naginjanje prema zadnjem dijelu ruke, tzv. dorzifleksija je moguće sa ukupnim rasponom od 170 stepeni.

                                     

2.3. Funkcija Žbična abdukcija/lakatna addukcija

Tokom radijalne abdukcije, čunasta kost je nagnuta prema dlanskoj strain, što omogućava trapezastoj i trapezoidnoj kosti da se približe žbici. Budući da je trapezasta čvrsto vezana za drugu kost grane šake, na koju su takoder vezani i musculus flexor carpi radialis i musculus extensor carpi radialis, radijalna abdukcija efektivno vuče ovaj kombinirani sastav prema radijusu. Tokom radijalne abdukcije graškast kost prolazi najveći put od svih kostiju korijena šake. Radialna abdukcija nastaje djelovanjem po važnosti musculus extensor carpi radialis longus, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis longus, musculus flexor carpi radialis i musculus flexor pollicis longus.

Ulnarna addukcijs uzrokuje naginjanje ili dorzalno prebacivanja proksimalnog reda kostiju korijena šake. Proizvode je musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum i musculus extensor digiti minimi. Oba radijalne abdukcije i ulnarnne adukcije javljaju se oko lednodlanske osi koja prolazi kroz glavu glavičaste kosti.                                     

2.4. Funkcija Dlanska fleksija/dorzifleksija

Tokom dlanske palmarne fleksije proksimalne kosti korijena šake se razmiču prema dorzalnoj strani, a prema palmarnoj strani tokom dorzifleksija. Dok se fleksija i ekstenzija sastojs od pokreta oko para poprečnih osa – koje prolaze kroz polumjesečastu kost za proksimalni red i kroz glavičastu za distalni red – palmarna fleksija javlja se uglavnom u radiokarpusnom zglobu, a dorzifleksija u srednjekarpusnim.

Dorzifleksiju proizvode po važnosti musculus extensor digitorum, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor indicis, musculus extensor pollicis longus i musculus extensor digiti minimi. Palmarns fleksija nastaje radljivošću mišićs po važnosti musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor pollicis longus, musculus flexor carpi radialis i musculus abductor pollicis longus.                                     

2.5. Funkcija Kombinirani pokreti

U kombinaciji sa pokretima u laktom i ramenskom zglobovu, srednji ili u kombinirani pokreti u zglobu šake, približni su onima u kuglasim zglobovima, sa nekim neophodnim ograničenjima, kao što maksimalna dlanska fleksija blokira abdukcije.

                                     

2.6. Funkcija Dodatni pokreti

Anteroposteriorna potpora pokreta izmedu susjednih kostiju korijena šake ili uz njen srednji zglob, može postići stabilizaciju pojedinačnih kostiju dok se druge kreću (tj. stežu kosti izmedu palca i

                                     

3. Ostale životinje

Struktura korijena šake varira izmedu različitih grupa tetrapoda, čak i medu onima koji zadržavaju puni set od pet prstiju. U primitivnih fosilnih vodozemaca, kao što je Eryops, korijen šake se sastoji od tri reda kostiju; u proksimalnom red tri kosti, drugi red ima očetiri, a distalni red pet kostiju. Proksimalne kosti lorijena šake kod njih se nazivaju radiale, intermediale, i ulnare, nakon proksimalnog zglobljavanja, te su homologne sa čunastom, polumjesečastom i trokutastom kosti. Preostale kosti se jednostavno numeriraju, od prvog do četvrtog centralia jednina: centrale i prvi do petog distalne kosti korijena šakea. Primitivno, svaka od distalnih kostiju se zglobljava sa jednom iz grane šake.

Medutim, velika većina evolucijski kasnijih kičmenjaka, uključujući i moderne vodozemace, prošli su različite stepene gubitka i spajanja ovih primitivnih kostiju, što je rezultiralo njihovim manjim brojem. Skoro svi sisari i gmizavci, naprimjer, izgubili su petu distalnu kost korijena šake i imaju samo jednu centrale – a čak i to nedostaje kod ljudi. Graškasta kost je pomalo neobična, po tome što se prvi put pojavljuje u primitivnim gmizavaca, a nikada nije pronadena u vodozemaca. Budući da mnogi Tetrapoda imaju manje od pet prstiju u podlaktici/potkoljenici, uobičajen je još veći stepen fuzije kostiju, a pronaden je veliki niz različitih mogućih kombinacija. Krilo modernih ptica, naprimjer, ima samo dvije preostale karpusne kosti; radiale čunasta kost sisara formira se fuzijiom četiri distalne kosti korijena šake.

U nekih predstavnika kengurske porodice ’Macropodidae’’, čunasta i počimjesečasta kost se spajaju u čunastomjesečastu kost Kod rakova, "karpus" je naučni termin za kandže ili "kliješta", koja su prisutna na nekim nogama.                                     

4. Dopunska literatura

 • Diab, Mohammad 1999. Lexicon of Orthopaedic Etymology. Taylor & Francis. ISBN 90-5702-597-3.
 • Platzer, Werner 2004. Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 1: Locomotor System 5th izd. Thieme. ISBN 3-13-533305-1.
 • Schmidt, Hans-Martin; Lanz, Ulrich 2003. Surgical anatomy of the hand. Thieme. ISBN 1-58890-007-X.
 • Palastanga, Nigel; Field, Derek; Soames, Roger 2006. Anatomy and human movement: structure and function. Elsevier Health Sciences. ISBN 0-7506-8814-9.
 • Thieme Atlas of Anatomy: General Anatomy and Musculoskeletal System. Thieme. 2006. ISBN 1-58890-419-9.
 • Kingston, Bernard 2000. Understanding joints: a practical guide to their structure and function. Nelson Thornes. ISBN 0-7487-5399-0.
                                     
 • Čunasta kost lat. os scaphoideum, os naviculare manus je jedna od kostiju korijena šake u njemom zglobu sa podlakticom Nalazi se izmedu šake i podlaktice
 • strana Zglob šake prednja, dlanska strana Tunel korijena šake tenarna i hpotenarna uzvisina Tunel korijena šake Kosti korijena šake Šaka Drake R., Vogl
 • kostiju korijena šake šakinog zgloba, koji predstasvlja vezu sa podlakticom. Kosti grane šake su ekvivalenti kostima grane stopala. Kosti grane šake formiraju
 • palčanu granicu tunela korijena šake Graškolika kost je mala kost koja se nalazi u proksimalnom redu korijrna zgloba šake karpus Nalazi se tamo
 • Trapezasta kost ili trapezna kost velika višeugaona kost je kost korijena šake u njenom zglobu. Ona oblikuje rub lakatne kosti u tunelu korijena šake Trapezasta
 • proksimalnog reda kostiju korijena šake karpus koje leže izmedu lakatne kosti i žbice i šake Polumjesečasta karpusna kost se nalazi izmedu bočnih čunaste
 • polumjesečastom kosti Treća je po redu medu kostima korijena šake koje se najčešće lome. Trouglasta kost je jedan od osam korijena šake To je trostrana kost u proksimalnom
 • homologna kost sa drugom distalnom kosti korijena stopala kod gmizavaca i vodozemaca. Trapezoidna kost je četverostrana kost korijena šake u njenom zglobu
 • izmedu donjeg kraja cjevanice sa lisnom kostii i grane stopala metatarsus Korijen stopala se zglobljava sa kostima grane, koje se zglobljavaju sa proksimalnim
 • trećom distalnom kosti korijena šake gmizavaca i vodozemaca. Glavičasta kost je najveć kost korijena šake unutar šake Glavičasta kost se nalazi unutar
 • kosti gmizavaca i vodozemaca. Kosti korijena šake funkcioniraju kao cjelina koja obezmjeduje pokretljivost superstrukture šake Kukasta kost je kost