ⓘ Bosanskohercegovačka zaštićena područja prirode. Konvencija o biološkoj raznolikosti počiva na uvažavanju glavnih naučnih odrednica genetičkog i ekološkog diver ..

Medunarodna unija za očuvanje prirode i prirodnih resursa

Medunarodna unija za zaštitu prirode i prirodnih resursa je medunarodna organizacija koja djeluje u oblasti zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa. To uključuje prikupljanje podataka i analize, istraživanja, projekate na terenu, zagovaranja, lobiranja i obrazovanje. IUCN-ova misija je "utjecati, ohrabriti i pomoći društvima širom svijeta u očuvanju prirode i da se osigura da svaka upotreba prirodnih resursa bude pravedna i ekološki održiva" Tokom proteklih decenija, IUCN je proširio svoj fokus izvan očuvanja ekoloških prilika i sada sadrži pitanja koja se odnose na rodnu r ...

Papratnjače Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak papratnjača Bosne i Hercegovine sadrži prave paprati i preslice, koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpskom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremene unesene vrste biljaka.

Čovječija ribica

Čovječija ribica je endemski vodozemac iz porodice Proteidae i jedini predstavnik monotipskog roda, Proteus, razred Amphibia. To je u potpunosti vodena životinja; jede, spava i razmnožava se pod vodom. Živi u pećinama koje su pronadene u Dinaridima, pa je endem podzemnih voda u krečnjačkom kršu srednje i jugoistočne Evrope, posebno južne Slovenije, sliv rijeke Soče, kada se, nakon obilnih kiša, skupa sa ribicama, isprao pećinski mulj iz podzemnih voda, a lokalni ljudi povjerovali da su to potomci pećinskog zmaja. Ovaj "pećinski salamander" najistaknutiji je po tome što se prilagodio životu ...

Turizam u Bosni i Hercegovini

Turizam u Bosni i Hercegovini brzorastući je sektor koji u posljednje vrijeme čini važan dio u ekonomiji države. Bosna i Hercegovina bila je u grupi država sa značajnim turističkim razvojem u nekoliko posljednjih godina. Dolazak turista porastao je u prosjeku za 24% godišnje izmedu 1995. i 2000. Prema podacima Svjetske turističke organizacije za 2008, Bosna i Hercegovina našla se u vrhu spiska zemalja po porastu broja turista s rastom 20%. U 2016. u Bosni i Hercegovini registrovano je 1.148.530 turista, što je povećanje za 11.6% u poredenju s prethodnom godinom, dok je ostvareno 2.376.743 ...

Četinari Bosne i Hercegovine

Ovaj spisak četinara Bosne i Hercegovine sadrži vrste koje se navode u raspoloživoj literaturi na bosanskom hrvatskom, srpsom i srpskohrvatskom jeziku. Nisu uključene kulturne i povremene unesene vrste biljaka.

Rat u Hrvatskoj

Rat u Hrvatskoj bio je rat za nezavisnost i cjelovitost hrvatske države protiv agresije udruženih velikosrpskih snaga u Hrvatskoj, JNA te Srbije i Crne Gore. Ratu u Hrvatskoj prethodila je pobuna dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, koja je izbila u augustu 1990. Na strateškom nivou Domovinski rat sastojao se od tri etape. U prvoj etapi, do januara 1992, izvršena je agresija na Hrvatsku, koja je bila prisiljena na odbranu. Oružani sukobi počeli su izbijati u aprilu 1991, a uz postepeno priklanjanje JNA srpskim pobunjenicima, od augustu 1991, prerasli su u direktnu agresiju iz Srbije. U ...

                                     

ⓘ Bosanskohercegovačka zaštićena područja prirode

Konvencija o biološkoj raznolikosti počiva na uvažavanju glavnih naučnih odrednica genetičkog i ekološkog diverziteta, uključujući i raznolikost krajolika. Drugim riječima, svaka bioraznolikost, uključujući i ovu u Bosni i Hercegovini u osnovi obuhvata raznolikosti gena, vrsta, ekosistema i pejzaža. Njen specijski diverzitet je obilježe najvišim stupnjem endemnosti u Evropi. Osim specijske raznolikosti, opisan je i izuzeno visok stuanj raznolikosti ekosistema i krajolika uopće, uključujući nebiološke prirodne resurse. Raznolikost biljnog, životinjskog i ostalog živog svijeta Bosna i Hercegovina je posljedica dugotrajne geobiološke evolucije u veoma specifičnim geohronološkim, geološkim i klimatskim prilikama. Prema tim kriterijima u BiH se izdvajaju slijedeće regije:

 • alpsko-visokonordijska.
 • mediteranska,
 • eurosibirsko-boreoamerička, i

Na području Bosne i Hercegovine zabilježeni su i opisani brojni centri endemizma sa centrima reliktnosti, odnosno očuvanim pribježištima refugijima tercijarne flore i faune. Ako se pogleda u broj vrsta S u odnosu na relativno malu površinu Zemlje A,

odnos S/A Bosnu i Hercegovinu svrstava medu najbogatije države Europe.

Čak 30% ukupne endemske flore Balkana 1.800 vrsta se nalaze u BiH.

                                     

1. Krajolici

Kao posljedica koegzistencije i visokog nivoa interakcija izmedu biološke i geološke raznolikosti, na čitavom prostoru BiH je prisutan i visok stepen pejzažnih raznolikosti. Uvažavajući biogeografske i fizičko-geografske specifičnosti mogu se razlikovati slijedeći tipovi pejzaža:

 • ripanonski i
 • mediteransko-planinski,
 • mediteranski,
 • supramediteranski,
 • planinski.
                                     

2. Zaštićena područja

Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini su oni dijelovi državne teritorije koji su značajni po bioraznolikosti, relativnoj očuvanosti izvornog krajolika i/ili estetsko-turističkih potencijala. Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini izdvojena su na osnovu kategorizacije Medunarodne unije za zaštitu prirode IUCN na čijim principima su bazirani entitetski Prema tim kriterijima, u Bosni i Hercegovini zaštićena je 28 područja:

 • spomenici prirode: 12,
 • područje za upravljanje resursima: 1
 • parkovi prirode –zaštićeni pejzaži: 5 i
 • nacionalna parkvi: 3,
 • 4 rezervati prirode: 4

Ukupna povšina svih kategorija zaštite iznosi 105.401.78 hektara. Neka područja su zaštićena na osnovu medunarodnih konvencija i regulativama čiji je Bosna i Hercegovina potpisnik.

                                     

3. Zakonska regulativa

Nadležnost u oblasti zaštite prirode u Bosni i Hercegovini, kao i sve ostale, regulirana je na entitetskoj razini, uključujući i Brčko distrikt. Osnovni zakonski akti na kojima se zasniva zaštita prirode, medu kojima su kategorije zaštićenih područja, postupak zaštite i ostale odrednice su Zakon o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 66/13 za Federaciju BiH, Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske "Službeni glasnik RS", broj 20/14 za Republiku Srpsku i Zakon o zaštiti prirode Brčko distrikta BiH "Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 24/04 za Brčko distrikt. Smo jedan dio nadležnosti u ovoj oblasti reguliran je državnom legisdlativom, a uključuje realizaciju medunarodnih obaveza Države, kao što su praćenje i koordiniranje priprema za sklapanje i izvedbu medunarodnih sporazuma, koordinacija projekata u suradnji s medunarodnim organizacijama, programima i fondovima, koordinacija saradnje sa institucionalnim strukturama u BiH, entitetima i Distriktu Brčko. Nadležnosti Države su pretežno svedene na dio resora Ministarstva spoljnje trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a manjim dijelom i Ministarstve civilnih poslova, kao naprimjer realizacija konvencija UNESCO-a. Oblasti zaštite životnog okruženja za koje je potreban usaglašen pristup entiteta i distrikta su u nadležnosti Meduentitetsko tijelo za zaštitu životne sredine. To, izmedu ostalog, uključuje realizaciju medunarodnih sporazuma i programa, učešća u saradnji sa medunarodnim organizacijama, koordinaciju i donošenje zakonskih akata i sl. Kadrovsku strukturu Meduentitetskom tijelu za zaštitu životne sredine formiraju nadležni entitetski organi.