ⓘ Talamus je moždana dvodijelna struktura kičmenjaka, smještena izmedu i korteksa i srednjeg mozga. Neke od njegovih najznačajnijih funkcija su prenošenje impulsa ..

Medumozak

Medumozak je dio prednjeg mozga koji se razvija od najistaknutijeg primarnog moždanog mjehura. Taj mjehur se, tokom embrionskog razvija, diferencira u dva dijela: repni dijencefalon i rostrumski telencefalon. Hemisfere se razvjaju od telencefalona, a svaka sadrži bočne komore. Medumozak se sastoji od struktura koje se nalaze bočno od treće komore, a uključuju talamus, hipotalamus, epitalamus i suptalamus.

Epitalamus

Epitalamus je ledni adnji segment medumozga – dijela prednjeg mozga koji sadrži i talamus, hipotalamus i hipofizu. Uključuje habenulu i njihova, medusobno povezujuća, vlakna u habenulskoj komisuri, u stria medullaris talamusa i epifizi.

Prednji mozak

Prednji mozak – u anatomiji – je termin koji označava prednji dio embrionskog mozga kičmenjaka. Prednji mozak, uz srednji mozak mesencephalon i zadnji mozak rhombencephalon je jedan od tri osnovne dijela mozga tokom ranog razvoja centralnog nervnog sistema. On kontrolira tjelesneu temperaturu, reproduktivne funkcije, ishranu, spavanje, i bilo koje ispoljavanje emocija. U petomjehrnoj fazi, kada se prvi i zadnji mjehur podijeld na po dvije strukture, od prednjeg mozga nastaju dijencefalon, te u telencephalon koji se razvija u prednji mozak. Prednji mozak se sastoji od kore, u čijoj osnovi j ...

Suptalamus

Suptalamus ili pretalamus je dio medumozga. Najisturenija je struktura suptalamusnog jezgra. Povezan je sa globus pallidus – baznog jezgra velikog mozga.

Strijatum

Korpus strijatum, prugasto moždano tijelo ili kratko strijatum, je dio baznih moždanih ganglija. Naziv "prugasto tijelo" ili "prugasto brdo", izveden je iz latinskog corpus i striatus. je nukleus) u potkorteksnoj baznoj gangliji prednjeg mozga. Strijatum je kritična komponenta motornog sistema i sistema nagradivanja; prima glutamatne i dopaminergijske impulse iz različitih izvora i služi kao osnovni ulaz ostatka baznih ganglija. Funkcijski, strijatum koordinira više aspekata spoznaje, uključujući i motorne radnje i planiranje, donošenje odluka, motivaciju, pojačanje i percepciju nagrada. S ...

Treća moždana komora

Treća komora je jedna od četiri povezane šupljine komorskog sistema u ljudskom mozgu. To je središnji rascijep u medumozgu izmedu dva talamusna dijela, ispunjena moždanom tekućinom. Nalazi se u srednjoj liniji, izmedu lijeve i desne bočne komore. Prolaz kroz treću komoru je interthalamska adhezija, koja sadrži talamske neurone i vlakna za povezivanje i dva talamusa.

                                     

ⓘ Talamus

Talamus je moždana dvodijelna struktura kičmenjaka, smještena izmedu i korteksa i srednjeg mozga. Neke od njegovih najznačajnijih funkcija su prenošenje impulsa od senzornih i motornih neurona na koru velikog mozga, i regulacija svijesti, sna i budnosti. Dva dijela talamusa okružuju treću moždanu komoru. To je glavni proizvod embrionskog medumozga.

                                     

1. Anatomija

Talamus se nalazi u prednjem mozgu iznad srednjeg mozga, sa nervnim vlaknima koja se projiciraju tako da moždana kora ima veze u svim pravcima. Medijalna površina talamusa predstavlja gornji dio lateralnog zida treće komore, a povezana je na odgovarajuće površine suprotne strane talamusa, na sivoj traci u medutlamusnom prianjanju.

                                     

1.1. Anatomija Morfologija

Dvije polovine talamusa su izbočene moždane mase, smještene ukoso oko 30° i simetrično na svakoj strani treće moždane komore. Oba dijela ljudskog talamusa su po veličini i obliku slični orahu. Ovo su oko 5 cm duga tijela, na najširem dijelu raspona oko 2.5 centimetara i visoka oko 2 cm; dimenzije mogu varirati, srazmjerno ukupnoj veličini moždane mase.

                                     

1.2. Anatomija Opskrba krvlju

Talamus ima dotok krvi iz brojnih arterija: polarne arterija zadnja komunicirajuća arterija, paramedijalna tamusno-subtalamusna arterija, isnabdijeva donje bočne talamogenikulatne i zadnje bočne srednju i bočnu horoidne arterije. Sve su one ogranci zadnje cerebralne arterije.

Neki ljudi imaju arteriju perheron, koja je rijetka anatomska varijacija u kojoj za opskrbu oba dijela talamusa dolazi jedan izdanak koji proizlazi iz zadnje moždane arterije.

                                     

1.3. Anatomija Talamusna jezgra

Talamus je dio jezgarnog kompleksa, strukturiranog od četiri dijela, hipotalamus, epitalamus, pretalamus ranije pod nazivom ventralni talamus i ledni talamus. Derivati dijencefalona takoder uključuju i ledni epitalamus u suštini habendulu i dodatke i peritalamus pretalamus koji sadrži strukture zvane Zona incerta i talamusno mrežasto jezgro. Zbog različitog ontogenetskog porijekla, epitalamus i epitalamus se formalno razlikuju od pravog talamusa.

Talamus se sastoji od sistema lamela sastavljen od mijelinskih vlakana koje odvajaju različite talamusne pod-dijelove. Druga područja su definirani različitim skupineama neuronaa, kao što je periventrikulska jezgra, koja su intralamelni elementi nucleus limitans i drugi. Ove potonje, strukturno se razlikuju od glavnih dijelova talamusa, i grupirani su u alotalamus, za razliku od izotalamusa. Ova razlika pojednostavljuje ukupni opis talamusa.

                                     

1.4. Anatomija Veze

Talamus je višestruko povezan sa hipokampusom preko mamilo-talamusnog snopa, koji se sastoji od mamilarnoga tijelo i forniksa. Povezan je i s korom velikog mozga, preko talamokortikalnih zraka.Spinotalamički trakt je čulni put porijeklom iz kičmene moždine. Ona prenosi informacije do talamusa o bolu, temperatur, svrabu i grubom dodiru. Postoje njegova dva glavna dijela:

 • bočni spinotalamički trakt, koji prenosi informacije o bolu i temperaturi, i
 • Prednji spinotalamički trakt ili trbušni spinotalamički trakt, koji prenosi impulse grubog dodira i pritiska.
                                     

2. Funkcija

Talamus je dio mozga sa relejnim, integracijskim i modulacijskim funkcijama. Relejna uloga uključuje pojavu da se sve aferentne informacije koje idu ka centralnom nervnom sistemu i svjsni duboki senzibilitet, na pragu kortikalnih centara, sinapsno prekidaju u talamusnim jezgrima. To talamusu omogućava da ih integrira i zaključi šta receptori prenose senzornoj kori velikog mozga. Zbog toga je i sam talamus, i bez senzorne kore, značajan za svjesno doživljavanje signala sa receptora tjelesnog somatskog senzibiliteta.

Pored toga, talamus može i da modulira primljene informacije, u suradnji sa asocijacijskom korom, tako što pojačava one koje su trenutno bitne, dok nebitne slabi ili ih potpuno gasi. Time omogućava da se jedinka koncetrira na najbitnije okolnosti u odredenom trenutku.                                     
 • od treće komore, a uključuju talamus hipotalamus, epitalamus i suptalamus. Medumozak sadrži slijedećih strukture: Talamus Hipotalamus, uključujući neurohipofizu
 • i talamus hipotalamus i hipofizu. Uključuje habenulu i njihova, medusobno povezujuća, vlakna u habenulskoj komisuri, u stria medullaris talamusa i epifizi
 • telencephalon Suptalamus se nalazi na trbušnoj ventralnoj strani talamusa u srednjem dijelu unutrašnje kapsule i bočno od hipotalamusa. To je regija
 • Strijatum se nalazi u osnovi svake moždane hemisfere na bočnoj strani talamusa Podijeljen je na paleostrijatum koji uključuje moždane jezgre i neostrijatum
 • podijeld na po dvije strukture, od prednjeg mozga nastaju dijencefalon talamus hipotalamus, suptalamus, epitalamus i pretektum te u telencephalon koji
 • interthalamska adhezija, koja sadrži talamske neurone i vlakna za povezivanje i dva talamusa Treća komora komunicira sa bočnim komorama: sprijeda preko medukomornih
 • M - ćelije, su neuroni unutar magnoćelijskog sloja bočnog genikulatnog jezgra talamusa Dio su vidog sistema. Nazivaju se prema tome što se odlikuju relativno
 • nalaze unutar parvoćelijskih slojeva bočnog genikulatnog jezgra LGN talamusa Parvus je latinska oznaka za mali, a naziv parvocelski odnosi se na
 • reproduktivne organe. Kod angiospermi receptakul ili toru stariji izraz je talamus kao u Thalamiflorae je zadebljani dio stabljike pedicel od kojeg izrastaju