ⓘ Subpopulacija. U statistici, a populacija je kompletna skupina objekata posmatranja koji dijele barem jedno zajedničko svojstvo koje je predmet statističke anal ..

Divergentna evolucija

Divergentna evolucija je oblik evolucijskih promjena koje nastaju sa poveċanjem razlike izmedu grupa koje mogu dovesti do stvaranja novih vrsta. Obično je rezultat difuzije iste vrste putem različitih načina genetičke izolacije, koji blokira protok gena medu subpopulacijama. Time je omogućena diferencirana fiksacija karakteristična kod genskih fondova. Glavni faktori kod nakupljanja medupopulacijskih razlika su mutacije, genetički drift i prirodna selekcija. Ta podijeljenost subpopulacija, po bilo kojem osnovu može se uočiti i na molekularnom nivou, što se odražava u nekim modelima struktu ...

Wahlundov efekat

Wahlundov efekat, u populacijskoj genetici se odnosi na smanjenje heterozigotnosti u populaciji uzrokovano subpopulacijskom strukturom. Naime, ako dvije ili više subpopulacija imaju različite frekvencije alela, onda se ukupna heterozigotnost smanjuje, čak i kada su same subpopulacije u Hardy-Weinbergovoj ravnoteži. Uzroci ovog fenomena mogu biti geografske ili bilo koje druge barijere za protok gena i genetički drift u subpopulacijama. Wahlundov efekat je prvi put dokumentirao švedski genetičar Sten Wahlund 1928. godine.

Parapatrijska specijacija

Parapatrična specijacija se javlja u slučajevima kada se areali dviju ili više populacija medsobno djelimično preklapaju. U biogeografiji parapatrija ili paraotadžbina je meduodnos izmedu organizama čiji se areali neznačajno preklapaju i glavnina areala im je blisko susjedna. Oni se zajedno javljaju samo u uskoj kontaktnoj zoni. Ovakva geografska distribucija je suprotna simpatriji, allopatriji ili peripatriji. Takva distribucija tokom vremena može uzrokovati specijaciju, u procesu koji se označava kao parapatrična specijacija.

Slučajno parenje

Slučajno parenje je pojam koji obuhvata odsustvo medusobnog izbora partnera za reprodukciju po bilo kojem biološkom ili nekom društvenom osnovu, kao što su: fenotip etnička pripadnost srodstvo rasa genotip ako je poznat profesija itd. religija Panmiksija se odvija po zakonu vjerovatnoće medusobnog reproduktivnog kontakta dviju jedinki suprotnog spola, što podrazumijeva da svaka jedinka u populaciji ima podjednaku šansu da se pari sa bilo kojom jedinkom drugog spola. Na konceptu slučajnog parenja reproduktivnog partnerstva počiva model genetičke ravnoteže u populaciji. Wahlundov efekat pret ...

Forma (zoologija)

Forma – u zoologiji – isključivo je neformalni izraz koji se ponekad koristi za opisivanje organizama. Ova kategorija nema uporište u Medunarodnom kodeksu zoološke nomenklature, tj. nije prihvaćen. Drugim riječima, iako su imena formena latinskom jeziku i ponekad se pogrešno prilažu uz dvojno ime, u zoološkom kontekstu, forme uopće nemaju taksonomski značaj.

                                     

ⓘ Subpopulacija

U statistici, a populacija je kompletna skupina objekata posmatranja koji dijele barem jedno zajedničko svojstvo koje je predmet statističke analize. Na primjer, populacija nekog naroda, izmedu ostalih obilježja, dijeli zajedničko geografsko porijeklo, jezik, književnost i genetičku osnovu, što ih razlikuje od ljudi drugih nacionalnosti. Primjer može biti i galaksija Mliječni put, koji se sastoji populacije zvijezda. Nasuprot tome, statistički uzorak je posmatrani podskup izdvojen iz populacije da je predstavlja u statističkoj analizi. Ako je uzorak vjerodostojno odabran, tj. slučajno i bez pristrasnosti, karakteristike cjelokupne populacije iz koje potiče, po zakonu vjerovatnoće, mogu biti predstavljene karakteristikama tog uzorka.

Statistički i biološki pojmovi populacije se medusobno bitno razlikuju.

                                     

1. Subpopulacija

Subpopulacija je podskup populacije, ako dijele jedno ili više dodatnih svojstva. Na primjer, ako je sveukupna populacija jedan narod, subpopulacija mogu biti njegove ne kategorije ili ako je populacija je komplet 2špil" igraćih karata, tada su njegove četiri subpopulacije one sa istim znakom.

Nasuprot tome, podskup populacije koji ne dodatno prisustvo bilo ojeg zajedničkog dodatno svijstva zove se uzorak. Primjer mogu biti 30 masumično odabranih osoma posmatranog uzorka ili karata iz datog kompleta.

Opisna deskriptivna statistika može dati različite rezultate za različite subpopulacije. Na primjer, odredeni lijekovi mogu imati različite efekte na različite subpopulacije, a ovi efekti mogu biti zasjenjeni ili odbačeni ako takve posebne subpopulacija nisu identificirane i ispitane u izolaciji.

Isto tako, parametri se često mogu preciznije procjeniti ako se subpopulacije odvoje: distribuciju tjelesne visine ljudi je bolje modelirati prema muškaracima i ženama kao zasebnim subpopulacijama, na primjer. Populacije koje se sastoje od subpopulacija, mogu se modelirati po "mješovitom modelu, kombiniranjem distribucije unutar subpopulacija u ukupnoj distribuciji populacije. Čak i kada su subpopulacije dobro modelirane po jednostavnom modelu, sveukupna populacija može biti loše prilagodena, što može biti dokaz za postojanje subpopulacija. Na primjer, u dvije jednake subpopulacije, obje normalno distribuirane, ako imaju iste standardne devijacije a različite srednje vrijednosti, ukupne distribucije će ispoljavati nisku sličnost u odnosu na normalnu distribuciju. Srednja vrijednost subpopulacija će pasti na račun ukupne distribucije. Ako su dovoljno razdvojene, formiraju bimodalnu distribuciju, a bez toga, na grafičkom prikazu imaju jednostavan i širok vrhunac. Nadalje, ispoljavat će nadvišavanje disperzije, u odnosu na jedinstvenu normalnu distribuciju date varijacije. Alternativno, ako su subpopulacije sa istom srednjom vrijednošću i različitim standardnim devijacijacijama, ukupna populacije će ispoljavati visoku sličnost, s oštrijm vrhom i težim krajevima i shodno tome plićim prelaznim kategorijama nego kod jednostavne distribucije.