ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59

Bilirubin

Bilirubin je hemijski spoj koji se sastoji od tetrapirolskog prstena, a u ljudskom tijelu nastaje razgradnjom molekule hem, te je zelenkastožuti pigment. Molekula hema sastavni je dio molekule hemoglobina, jednog od najvažnijih spojeva u eritroci ...

Ribonukleoprotein

Ribonukleoproteini su takvi nukleoproteini koji sadrže RNK, tj. nastaju spajanjem RNK i proteina. Nekoliko poznatih primjera uključuju ribosome, enzim telomerazu, skladišne ribonukleoproteine, RNazu P, hnRNP i male jedarne RNP, koji su uključeni ...

Prehrambeni suplement

Prehrambeni dodatak ili dijetetni suplement je proizvod namijenjen dopunjavanju ishrane uzimanjem tableta, kapsula, tableta, praha ili tečnosti. Dodatak može pružiti hranjive sastojke koji su ekstrahirani iz izvora hrane ili su sintetski, kako bi ...

Čokolada

Čokolada je smjesa od prženog kakaovog ploda, šećera i vanilije. Počeci su vezani uz riječ xocoatl što bi u slobodnom prijevodu značilo gorka voda, a još ni sami lingvisti nisu sigurni kojeg je porijekla riječ. Pretpostavlja se da potječe ili od ...

Neurotransmiter

Neurotransmiteri ili sinapsni transmiteri su supstance koje posreduju u prenošenju električnih signala izmedu nervnih ćelija, kao i izmedu nervnih ćelija i ćelija efektora. Poznate su dvije grupe ovih posrednika: neurotransmiteri i neuropeptidi. ...

Šaperonin

HSP60, poznat i kao šaperonini, porodica je proteina toplotnog šoka, prvobitno sortirana po molekulskoj masi od 60 kDa. Sprečavaju pogrešno savijanje proteina za vrijeme stresnih situacija. kao što je velika vrućina, pomažući u savijanju proteina ...

Nefron

Nefron je mikroskopski mala strukturna i osnovna funkcijska jedinica bubrega. Sastoji se od brežnog tjelašca i bubrežne tubule. Bubrežno tjelašce se sastoji od klupka kapilara zvanog glomerul koji obuhvatajuće Bowmanove čahure. Od čahure proteže ...

Tetrahidrofolna kiselina

Mnoge bakterije koriste dihidropteroat-sintetaza za proizvodnju dihidropteroata, molekule bez funkcije kod ljudi. To ga čini korisnom metom za sulfonamidske antibiotike, koji se nadmeću sa prekursorom PABA

Papain

Papain – poznat i kao papaja proteinaza ili papain proteinaza – je cisteinska proteaza enzim, koja je izolirana iz obične i planinske papaje.

V(D)J rekombinacija

VJ rekombinacija je jedinstven mehanizam geneičke rekombinacije koji se javlja samo u razvoju limfocita tokom rane faze sazrevanja T- i B-ćelija. To uključuje somatsku rekombinaciju, a rezultira vrlo raznolikim repertoarom antitijela/imunoglobuli ...

Gama-aminobuterna kiselina

γ-aminobuterna kiselina – gama-aminobuterna kiselina skraćeno GABA – je glavni inhibicijski neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu odraslih sisara. U toku razvoja mozga ima podražujuće djelovanje.

Glukoneogeneza

Glukoneogeneza je proces stvaranja glukoze iz nekarbohidratnih prekursora. Glukoneogeneza se odvija u svim životinjama, biljkama, gljivama i mikroorganizmima. Reakcije su skoro iste u svim bićima. Prekursori za stvaranje glukoze su laktat, piruva ...

Induktor vanćelijske matrice metaloproteinaze

Induktor vanćelijskog matriksa metaloproteinaze - EMMPRIN) ili klaster diferencijacije 147 je protein koji je kod ljudi kodiran iz BSG gena. Ovaj protein odreduje individualnu pripadnost krvnim grupama Ok systema. Basigin se pokazao kao esencijal ...

Leukoplast

Leukoplasti su kategorija plastida i kao takvi su organele u biljnim ćelijama. Nasuprot ostalim plastidima, kao što su hloroplasti i hromoplasti, oni su nepigmentirani. U nedostatku fotosintetskih pigmenata, leukoplasts nisu zeleni i nalaze se u ...

Tiramin

Tiramin, poznata i pod nekoliko drugih imena; sinonimi i alternativna imena uključuju: 4-hidroksifenetilamin, para -tiramin, midrijal i uteramin ; posljednja dva imena se ne koriste. Naziv IUPAC je 4-fenol}}. To je prirodni proizvod koji se javlj ...

Strukturna biologija

Strukturna biologija je sinergistička oblast molekulske biologije, biohemije i biofizike koja se bavi molekulskom strukturom bioloških makromolekula. Proučava kako stiču strukture koje imaju i kako promjene u njihovim strukturama utiču na njihovu ...

Triptamin

Triptamin je monoaminski alkaloid pronaden u biljkama i životinjama. Njegova struktura se tvori oko indolnog prstena, a prirodno se sintetizira iz aminokiseline triptofan od kuda je i dobiveno ime triptamin. Triptamin je u tragovima pronaden u mo ...

Triptofan sintaza

Triptofan sintaza ili triptofan sintetaza je enzim koji katalizira dva finalna koraka u biosintezi triptofana. Nadena je kod Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Fungi, i biljaka. Medutim, nema je kod životinja. Triptofan sintaza nalazi se običn ...

Mikrotijelo

Mikrotijela su je tip organela koji je naden u ćelijama biljaka, protozoa i životinja. Organele porodice mikrotijela uključuju peroksisome, glioksisome, glikosome i hidrogenosome. Kod kičmenjaka, mikrotijela posebno preovladavaju u jetri i bubrezima.

Histon

Histoni su visoko alkalni proteini u jedrima eukariotskih ćelija, upakovani u strukturue DNK zvane nukleosomi. Oni su glavne proteinske komponente hromatina. Djeluju kao kalemovi oko koje se uvija DNK, a imaju ulogu u regulaciji ekspresije gena. ...

Anemija srpastih eritrocita

Anemija srpastih eritrocita ili drepanocitoza je jedan od oblika hemolitskih anemija, odnosno hemoglobinopatija. Obilježena je pojavom nenormalnog hemoglobina Hb S, zbog zamjene jedne aminokiseline u beta lancu hemoglobina. Za razliku od normalno ...

Vitamin B3

Niacin ili nikotinska kiselina, je organski spoj i oblik vitamina B 3, esencijalni hranjivi sastojak za ljude. Mogu ga proizvesti biljke i životinje od aminokiseline triptofana. Niacin se u prehrani dobija iz različitih oblika cjelovite i prerade ...

Melanin

Melanin je široko upotrebljavani termin za jednu od grupa prirodnih pigmenata. Proizvodi se oksidacijom aminokiseline tirozina putem polimerizacije, u specijaliziranoj grupi ćelija poznatih kao melanociti. Sadržan je u velikom broju biljnih i živ ...

Peptid YY

Peptid YY, poznat i kao peptid tirozinski tirozin, je peptid kojeg kod čovjeka kodira gen PYY. To je kratki 36- aminokiselinski peptid koji se oslobada iz ćelija u ileumu i debelom crijevu, kao odgovor na hranu. U krvi, crijevima i drugim element ...

Oligopeptid

Oligopeptid, često samo peptid, sastoji se od četiri do dvadeset aminokiselina i može uključivati tetrapeptide pentapeptide heksapeptide i tako naprijed. Ponekad se u ovu kategoriju uključuju i dipeptidi i tripeptidi, ali je uobičajena praksa da ...

Izoelektrična tačka

Izoelektrična tačka je ona pH vrijednost na kojoj su odredene molekule ili površine naelektrisani neutralno, odnosno nisu naelektrisane ili im je podjednako pozitivno i negativno naelektrisanje. Amfoterne molekule koje spadaju u cviterione, u zav ...

Rodopsin

Rodopsin – vidni purpur – je pigment mrežnjače koji ima sposobnost formiranja fotoreceptorskih ćelija i percepcije svjetlosnih draži. Rodopsini pripadaju familiji G-protein spregnutih receptora i krajnje su osjetljivi na svjetlost, što omogućava ...

OSIRIS-REx

OSIRIS-REx NASA -ina je misija proučavanja asteroida i vraćanja uzoraka. Primarni cilj misije je dobiti uzorak od najmanje 60 grama sa 101955 Bennu, a ugljikovog asteroida u blizini Zemlje, i vratiti uzorak na Zemlju za detaljnu analizu. Očekuje ...

Relaksin

Relaksin je proteinski hormon od oko 6000 Da, kojeg je prvi opisao Frederick Hisaw, 1926. Porodica relaksinu sličnih peptida pripada insulinskoj superporodici i sastoji se od 7 peptida visoke strukturne, ali niske sekvencne sličnosti; relaksin-1 ...

Titin

Titin – poznat i kao konektin – je protein kojeg kod čovjeka kodira gen TTN. Titin je džinovski protein, dužine veće od 1 µm, koja funkcionira kao molekularna opruga koja je odgovorna za pasivnu elastičnost mišića, uz što održava molekule miozina ...

Okvirna mutacija

Okvirna mutacija ili mutacija pomjeranja okvira čitanja je genetička mutacija izazvana insercijom ili delecijom jednog ili više nukleotida iz sekvence DNK. Usljed tripletne prirode ekspresije gena kodonima, umetanja ili brisanja mogu da promijene ...

Autofagija

Autofagija ili autofagocitoza, je prirodni destruktivni mehanizam koji, u reguliranomu procesu, razgraduje nepotrebne ili disfunkcionalne ćelijske komponente. Autofagija omogućava urednu degradaciju i recikliranje mobilnih komponenti. Tokom ovog ...

Neuraminidaza

Neuraminidaze ili sijalidaze su enzimi glikozid hidrolaze, koji razlažu glikozidne veze neuraminskih kiselina. Neuraminidazni enzimi su velika porodica proteina, u širokom u rasponu organizama. Najpoznatija neuraminidaza je virusna neuraminidazea ...

Kazein

Kazein je naziv za porodicu srodnih fosfoproteina: αS1, αS2, β, κ. Ovi proteini se najčešće nalaze u sisarskom mlijeku, gdje čine 80% proteina u kravljem mlijeku i izmedu 20% i 45% proteina u ljudskom majčinom mlijeku. Kazein ima širok spektar up ...

Acetilholin

Acetilholin je neurotransmiter perifernog i centralnog nervnog sistema. Uglavnom ima podražujuće djelovanje, ali na nekim perifernim parasimpatičkim nervnim završecima može imati i inhibitorno dejstvo.

Crveni luk

U zavisnosti od metode sadnje, razlikuju se zimske i ljetne sorte luka. Ljetne sorte luku se siju u rano proljeće, a vade u augustu ili septembru. Te sorte su čvršće, konzistentnije i mogu se duže skladištiti. Zimske sorte se siju u avgustu, osta ...

Strukturni motiv

U lancu sličnom biološkoj molekuli, kao što je protein ili nukleinska kiselina, strukturni motiv je supersekundarna struktura, koja se takoder pojavljuje u raznim drugim molekulama. Motivi ne dopuštaju da se predvide biološke funkcije: nalaze se ...

Vitamini

Vitamini su esencijalni nutritijenti organskog porijekla i neizostavni su dio svake prehrane. Jedan od prvih otkrivenih vitamina je bio tiamin kojeg je otkrio poljski biohemičar Kazimierz Funk 1911. godine. Taj je naučnik smatrao da je otkrio sup ...

Krebsov ciklus

Krebsov ciklus ili ciklus limunske kiseline i ciklus trikarboksilnih kiselina je jedan od temeljnih metaboličkih ciklusa u ćelijama koje se koriste kisikom u procesu ćelijskog disanja. Kod aerobnih organizama, ovaj ciklus je integrirajući metabol ...

Tirozin-tRNK ligaza

Tirozin-tRNK ligaza – u enzimologiji – je enzim koji katalizira hemijsku reakciju: ATP + L-tirozin + RNK ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } AMP + difosfat + L-tirozil-tRNK T Tri supstrata ovog enzima su: adenozin trifosfat ATP, L-tirozin i RNK ...

Bazni par

Bazni parovi ili parovi baza, koji se formiraju izmedu specifičnih nukleobaza su gradivni blokovi dvostrukog heliksa DNK, a učestvuju i u strukturi RNK. Diktirajući specifične obrasce vodikovih veza, Watson-Crickovih parova: adenin – timin) A – T ...

Elastaza

Zabilježeno da elastazu čovjeka kodra osam gena: Neke bakterije. uključujući i Pseudomonas aeruginosa takoder proizvode elastazu. Smatra se da je elastaza kod njih faktor virulencije.

Titan (satelit)

Titan je prirodni satelit Saturna. Kruži oko Saturna na udaljenosti 1.221.830 km. Titanov poluprečnik iznosi 2575 km, a masa 1.35 × 10 23 kg. Titan najvjerovatnije Saturnu uvijek pokazuju istu stranu, pa jedan dan na Titanu traje jednako kao i nj ...

Sekundarna struktura proteina

Sekundarna struktura proteina je trodimenzijska oblik lokalnnih segmenata proteina. Dva najčešća sekundarna strukturna elementa su alfa heliksi i beta listovi, mada se pojavljuju i P-listovi i omega petlja. Elementi sekundarne strukture obično se ...

Transmembranski protein

Transmembranski protein je tip integralnih membranskih proteina koji se proteže na cijelu ćelijsku membranu. Mnogi transmembranski proteini funkcioniraju kao ulazi koji omogućavaju transport specifičnih supstanci preko membrane. Često prolaze kro ...

Acetilholinesteraza

Acetilholinsteraza ili prava holinsteraza – poznata pod mnogim imenima, kao što su: holinska esteraza I, acetiltioholinsteraza, acetilholin hidrolaza, acetil.beta-metilholinsteraza, acetilhidrolaza, AcCholE, ACE, AChE – je enzim sa sistemskim ime ...

Prekambrij

Prekambrij ili rano zemljino doba, prema zastarijelom pojmu abiotik, jeste period vremena u Zemljinoj historiji. On obuhvata vremenski raspon od nastanka Zemlje prije otprilike 4.56 milijarde godina do razvitka živog svijeta tj. početka kambrija ...

Konsenzusna sekvenca

Konsenzusna sekvenca ili kanonska sekvenca – u molekulskoj biologiji i bioinformatici – je izračunati redoslijed najčešćih ostataka, bilo nukleotida ili aminokiselina, pronaden na svakom položaju u poravnanju sekvenci. Predstavlja rezultate više ...

Kinaza

Kinaze, alternativno poznate i kao fosfotransferaze su enzimi koji prenose fosfatne grupe sa visokoenergijskih fosfata donorskih molekula, poput ATP, na specifične supstrate. Ovaj proces se naziva fosforilacija, a ne treba ga poistovećivati safos ...

Nesmislena supresija

Nesmislena supresija / besmislena mutacija, poznatija kao nonsens supresija, je tip suzbijanja efekata nonsens kodona za terminaciju polipeptidnog lanca i djelomične ili potpune obnove normalnog fenotipa. U tom slučaju, nonsens kodoni mogu djelov ...