ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58

Glutation

Glutation je tripeptid sa neobičnom peptidnom vezom izmedu amino grupe cisteina i karboksilne grupe glutamatnog bočnog lanca. To je antioksidans za sprečavanje oštećenja ćelijskih komponenti koje izazvaju reakcije aktiviranja vrsta kisika, kao št ...

Bočni lanac

Bočni lanac – u organska hemija i biohemiji – je hemijska grupa koja se veže na sržni dio molekule zvane glavni lanac okosnica. Bočni lanac je takoder poznat i kao lanac privjesak, ali bočna grupa ima različitu definiciju.

Riboza

Riboza je organsko jedinjenje sa formulom C 5 H 10 O 5. To je pentozni monosaharid s linearnom srukturom H--4-H, koja ima sve hidroksilne grupe na istoj strani, u Fischerovoj projekciji. Termin se može odnositi na bilo koji od dva enantiomera. Ob ...

Trihocit (čovjek)

Trihociti – kod sisara – su specijalizirane epitelne ćelije iz kojih se formiraju mehanički visoko elastična tkiva dlake i noktiju. Vode porijeklo od primarnog ektoderma. Mogu se prepoznati po tome što ispoljavaju "teške" proteine "trihocita" ili ...

Katabolizam

Katabolizam je skup metaboličkih puteva koji razlažu molekule na manje jedinice koje su ili oksidirani da oslobode energiju ili se koriste u drugim anaboličkim reakcijama. Katabolizam razgraduje velike molekule na manje jedinice. Kako se molekule ...

Pirogroždana kiselina

Pirogroždana kiselina ili piruvinska kiselina je ketonska organska kiselina, najjednostavnija od alfa-ketokiselina. Karboksilni anion piruvinske kiseline, njene Brensted-Laurijeve konjugirane baze: CH 3 COCOO −, poznat je kao piruvat, koji predst ...

N-Acetilaspartatska kiselina

N -Acetilaspartatska kiselina ili N -acetilaspartat je izvedenica asparaginske kiseline s formulom C 6 H 9 NO 5 i molekulskom masom od 175.139. NAA je druga najkoncentriranija molekula u mozgu nakon aminokiseline glutamata. Nalazi se u moždanim n ...

Transkripcija (genetika)

Transkripcija – prepisivanje nasljednih uputstava za sintezu bjelančevina odvija se u jedru, pri čemu kao izvorni" tekst” služi samo jedan od polulanaca DNK. Uz djelimično razdvajanje polulanaca DNK, na raskinute poprečne veze, labavo se vezuju k ...

AA

Anonimni alkoholičari, udruženje osoba sa problemom alkoholizma American Airlines, američka avionska kompanija Adria Airways, slovenska avionska kompanija vrsta električnih baterija Americas Army, računarska igra

Saprofitna ishrana

Saprotrofna ishrana ili lizotrofna ishrana je proces hemoheterotrofnog vanćeliskog varenja uključenog u obradu propadajućeg organske materije. Javlja se kod saprotrofita, a najčešće je povezan sa gljivicama i bakterijama tla. Saprotrofne mikrosko ...

Beta-list

Beta-list ili beta-ravan ili naborana ravan i beta-ploča, uz alfa-heliks je drugi tip sekundarne strukture proteina. Sastoji od ß-lanaca bočno povezanih sa tri ili više vodikovih veza i formira uvijenu nabranu ploču. ß-lanac je niz od 5-10 aminok ...

Enzimologija

Enzimologija je nauka o gradi i biološkoj funkciji enzima. To je jedna od oblasti biohemije koja se bavi procesima fermentacije, tj. hemijskim promjenama supstrata koje nastaju djelovanjem bakterija, enzima i kvasaca putem fermentacijskih procesa ...

Trioza-fosfat izomeraza

Trioza-fosfat izomeraza je enzim koji katalizira reverzibilnu medukonverziju trioza fosfat izomera dihidroksiaceton fosfata i D-gliceraldehid 3-fosfata. TPI ima važnu ulogu u glikolizi pa je od suštinskog značaja za efikasnu proizvodnju energije. ...

Racemaza

Epimeraze i racemaze – u biohemiji – su izomerazni enzimi koji kataliziraju inverziju stereohemijskih oblika bioloških molekula. Racemaza katalizira stereohemijsku inverziju oko asimetričnog ugljikovog atoma u supstratu, a ima samojedan centar si ...

Yt sistem antigena

Yt sistem antigena, poznat i kao Yt sistem krvnih grupa i Cartwright sistem krvnih grupa, obuhvata proteine koji se nalaze u membranama eritrocita, gdje odreduju pripadnost krvnim grupama ovog sisrema kvalitativne varijacije. Antigeni su nadeni n ...

Štitna žlijezda

Štitna ili tireoidna žlijezda je žlijezda sa endokrinim lučenjem, koja se nalazi u vratnom predjelu i sekretuje hormone tiroksin i tironin, koji regulišu metabolizam svih ostalih tkiva. C ćelije štitne žlijezde sekretuju hormon kalcitonin, čija j ...

Karbonil-sulfid

Karbonil-sulfid je hemijski spoj s linearnom formulom OCS. Obično je napisan kao COS, sa hemijskom formulom koja ne podrazumijeva njegovu strukturu. To je bezbojan i zapaljiv plin neugodnog mirisa. Ima linearnu molekulu koja se sastoji od karboni ...

Centralna dogma molekularne biologije

Centralna dogma molekularne biologije je u početnom obliku formulirana 1958. u jednom simpozijskom radu Francisa Cricka, koju je zatim potvrdio u članku objavljenom u elitnom žurnalu pod nazivom Nature 1970. Centralna dogma molekularne biologije ...

Insulinoliki faktor rasta 1

Insulinoliki faktor rasta 1 – poznat i kao somatomedin C – je a hormon koji je sličan molekulskoj strukturi insulina. Ima značajnu ulogu u rastu tokom djetinjsktva, a kod odraslih ima anaboličke efekte. IGF-1 je protein kojeg kod ćovjeka kodira g ...

Sumpor

Sumpor jeste hemijski element sa simbolom S i atomskim brojem 16. Ubraja se u halkogene elemente, tj. nalazi se u šestoj glavnoj grupi periodnog sistema. Prema udjelu u Zemljinoj litosferi nalazi se na 16. mjestu najzastupljenijih elemenata. Sump ...

Tripeptid

Tripeptid je peptid koji se sastoji od tri aminokiseline spojene preko peptidnih veza. Pravu prirodu i funkciju proteina odreduje prisustvo i stvaranje aminokiselina. Jednostavni primjeri su tripeptidi kombinirani od tri molekule glicina ili dva ...

Dezoksiribonukleinska kiselina

Dezoksiribonukleinska kiselina - DNK - je primarni genetički materijal. Ona je osnovni nosilac genetičke informacije u sveukupnom živom svijetu, a izuzeci u tom pogledu kod kojih tu ulogu ima RNK – prava su rijetkost. S druge strane, najznačajnij ...

Taurin

Taurin ili 2-aminoetansulfonska kiselina, je organska kiselina, jedan od glavnih sastojaka žuči. Taurin se može naći u crijevima i, u manjim količinama, u tkivima mnogih životinja, uključujući i čovjeka. Taurin je izvedenica aminokiseline cistein ...

Peroksisom

Peroksisomi su male organele, u obliku mjehurića koje su obavijene jednostrukom membranom. Peroksisomi sadrže enzime za oksidaciju masnih kiselina i aminokiselina, pri čemu, kao sporedni proizvod, nastaje vodik-peroksid po čemu su imenovani. U nj ...

Gerbich sistem antigena

Gerbich sistem antigena obuhvata antigene, označene kao Ge, koje kodiraju glikoforini C i D. Odgovarajući genski lokus se nalazi na dugom kraku hromosoma 2: q.14 q21. Fenotipove ovog sistema antigena odreduju četiri alela: G 1 do G 4. Tri od njih ...

Eten

Eten ili etilen je nezasićeni ugljikovodik koji pripada nizu alkena. Bezbojan je i slabog mirisa. Na sobnoj temperaturi je plinovit i ne reagira s krečnom vodom. Mješavina etilena i zraka daje eksplozivnu smjesu. Etilen je dokazan kao biljni horm ...

Lophophorata

Lophophorata su grupa koljena celomata, sa nizom zajedničkih obilježja koja sugeriraju evolucijsko srodstvo. Za koljeno su tipske larve lofofora, posebno za Bryozoa, Brachiopoda i Phoronida; takode uključuje i Entoprocta, kontroverznu grupu, koja ...

Sekretin

Sekretin je hormon koji regulira homeostazu vode u cijelom tijelu i utiče na okruženje dvanaestopalačnog crijeva, regulirajući sekrete u želucu, gušterači i jetri. To je peptidni hormon proizveden u S-ćelijama duodenuma, koji se nalaze u crijevni ...

Bitna hranjiva tvar

Bitne hranljive tvari – poznate i kao sintagmna tudica esencijalni nutrijenti – su sastojci hrane koji se u tijelu datog organizma ne mogu sintetizirati, ali su neophodni za njegovo normalno funkcioniranje, tj. održavanje homeostaze. Medu njima s ...

Agmatin

Agmatin, poznat i kao gvanidin, je aminogvanidin kojeg je otkrio Albrecht Kossel, 1910. Agmatin je hemijska supstanca koja se prirodno stvara iz aminokiseline arginin. Pokazano je da agmatin djeluje modulirajuće na više molekulskih meta, osobito ...

Amonijak

Amonijak ili azan je hemijski spoj dušika i vodika hemijske zbirne formule NH 3. Pri normalnoj temperaturi i pritisku, amonijak je bezbojni plin, oštrog, prepoznatljiivog mirisa, lakši od zraka, lahko topiv u vodi. Pri djelovanju sa nekim materij ...

Citohrom c

Citohrom kompleks ili CYT C je mali hemeprotein naden kao labavo povezan sa unutrašnjom membranom mitohondrija. Spada u proteinsku porodicu citohroma c. Vrlo je topiv u vodi, za razliku od drugih citohroma, a bitna je komponenta u transportnog la ...

N-Arahidonilglicin

N -Arahidonilglicin je karboksilni metabolit endokanabinoidni anandamid. Otkako je prvi puta je sintetiziran 1996., NAGly je, zbog širokog spektra signalnih ciljeva u mozgu, imunskom sistemu i svim raznim drugim tjelesnim sistemima, bio je u glav ...

Pepsin

Pepsin je enzim čiji zimogen nastaje u glavnim ćelijama želuca da u hrani razlaže proteine u peptide. Otkrio ga je i imenovao Theodor Schwann, 1836.; bio je to prvootkriveni životinjski enzim. Pepsin je glavna peptidaza želučanoga soka, koju izlu ...

Adrenokortikotropni hormon

Adrenokortikotropni hormon ili adrenokortikotropin, kortikotropin je polipeptidni tropni hormon kojeg proizvodi i luči prednji režanj hipofize. Relativna molekulska masa mu oko 4540 Da. Regulira rad kore nadbubrežnih žlijezda, a lučenje se izrazi ...

Soli (hemijski spojevi)

Pojmom soli označavaju se hemijski spojevi, koji su gradeni iz pozitivno i negativno naelektrisanih iona. Izmedu tih iona stvaraju se ionske veze. Kod neorganskih soli kationi se najčešće grade od metala, dok se anioni grade od nemetala ili njiho ...

Aloe vera

Aloa vera, aloa, je u svijetu poznatija kao Aloe vera Barbadensis Miller. Ime je dobila po botaničaru Milleru koji ju je otkrio na ostrvu Barbadosu i uvrstio u registar ljekovitog bilja. Prirodno raste samo u područjima sa toplom i suhom klimom. ...

Telonemia

Telonemia je grupa ili rod jednoćelijskih protista iz porodice Tingidae, mikroskopskih dimenzija, evolucijski značajna kao moguća prelazna grupa izmedu heterotrofnih i fotosintetskih oblika supergrupe SAR. Iako su proučavane prvenstveno u morskim ...

Kalcitonin

Kalcitonin je peptidni hormon od 32 aminokiseline, koga luče parafolikulskećelije tireoidne žlijezde kod čovjeka i mnogih drugih životnja, u ultimofarinsksnom tijelu. Djeluje na smanjenje kalcija u krvi suprotstavljajući se učincima paratireoidno ...

Vanćelijski matriks

Vanćelijski matriks ili češća tudica – ekstracelularni matriks – u biologiji je bilo koji materijal tkiva koji nije u sastavu ćelija. Ovu vanćelijsku strukturu luče same ćelije ili specijalizirani fibrioblasti, osteoblasti u kostima, kao i hondri ...

Fenetilamin

Fenetilamin ili feniletilamin, β-feniletilamin, β-PEA, 2-feniletilamin, 1-amino-2-feniletan i 2-feniletan-1-amin je organski spoj, prirodni monoamin alkaloid i amin u tragovima, koji djeluje kao stimulans cenralnog nervnog sistema kod ljudi. U mo ...

Organski spoj

Organski spojevi su hemijski spojevi zasnovani na ugljiku. Organski spojevi sadrže ugljične veze u kojima je najmanje jedan atom ugljika kovalentno povezan sa atom drugog tipa. Većina polimera su organski spojevi.

Fikocijanin

Šablon:Pfam Fikocijanin je pigmentni proteinski kompleks za prijem svjetlosti, koji pripada porodici fikobiliproteina, zajedno sa alofikocijaninom i fikoerithrinom. To je dodatni pigment hlorofila. Svi fikobiliproteini su rastvorljivi u vodi, tak ...

Acetilizacija

Acetilizacija ili Acetilacija je reakcija u kojoj se u hemijski spoj uvodi acetilna funkcijska grupa. Nasuprot tome, deacetilacija je uklanjanje acetil grupe. U toj reakciji se atom vodika hidroksilne grupe zamjenjuje acetil grupom CH 3 CO dajući ...

Dombrock sistem antigena

Dombrock sistem antigena pripada velikoj skupini supstanci u čiju determinaciju je uključena velika porodica gena ART4. U novijoj nomenklaturi to je Ekto-ADP-riboziltransferaza 4, po enzimu koji je kod ljudi kodiran ART4 genom. ART4 je takoder oz ...

Bubreg

Bubreg je parni organ kod kičmenjaka. Dio je mokraćnog sistema, filtrira otpadne materije iz krvi i izlučuje ih, skupa sa vodom, kao mokraću. Oblast medicine koja proučava bubrege i oboljenja bubrega naziva se nefrologija, od grčke riječi za bubr ...

Cinkov prst

Cinkovi prsti su mali proteinski strukturni motivi koji mogu da tvore koordinatne veze sa jednim ili više iona cinka koji stabiliziraju njihovu strukturu. Svrstavaju se u nekoliko različitih strukturnih familija, tj. proteina cinkovog prsta. Tips ...

Grah

Grah je naziv za sjemenke nekoliko biljaka iz porodice mahunarki. Na svijetu postoji oko 70 vrsta ovog povrća. To je jednogodišnja zeljasta biljka koja sazrijeva u jesen. Kao i sve mahunarke, sadrži mnogo bjelančevina, ali su one fiziološki nepot ...

Monomer

Monomera ili monomer je molekula koja se može hemijski vezati sa hemijskim i drugim molekulama, formirajući polimere. Termin "monomerski protein" može se koristiti za opisivanje proteina koji sačinjavaju multiproteinske komplekse. Najčešća prirod ...

Vazopresin

Vazopresin − takoder zvani i antidiuretski hormon, argininski vazopresin ili argipresin je hormon sintetiziran kao peptidni prohormon u neuronima hipotalamusa i pretvara se u AVP. Zatim putuje niz akson te ćelije, koja završava u zadnjem režnju h ...