ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53

Biogeografija

Biogeografija je istovremeno istraživački pravac u biologiji i geografiji. Kombinirajući ove nauke zauzima poziciju posrednika izmedu bioekologije i geoekologije. Bavi se aktualnom distribucijom i geološkim razvojem odnosa u okolišu životinjskih ...

Fitoplankton

Fitoplankton su autotrofne omponente planktonske zajednice i ključni organizmi okeanskih, morskih i slatkovodnih bazena u vodenim ekosistemima. Većina fitoplanktona je premala da bi se mogla pojedinačno vidjeti golim okom. Medutim, ako su prisutn ...

Rast i razvoj ljudskog organizma

Svaka ljudska jedinka tokom ontogeneze prode kroz sljedeće razvojne stepene: Post-implantacijski embrio: 1 – 8 sedmica nakon oplodnje 3. – 10. sedmica trudnoće Blastocist: stupanj prije nidacije implantacije u zid maternice Embriogeneza: Nidacija ...

Imunska tolerancija u trudnoći

Imunska tolerancija u trudnoći, maternalna imunska tolerancija ili materinska imunska tolerancija je imunska tolerancija koja se ispoljava prema fetusu i placenti tokom trudnoće. Ova tolerancija suprotstavlja imunski odgovor koji bi normalno rezu ...

Fotosinteza

Fotosinteza je proces pretvaranja svjetlosne energije u hemijsku i njeno pohranjivanje u vidu molekula šećera. Proces fotosinteze se dešava u biljkama, te u nekim bakterijama i algama, koje u svojim ćelijama imaju hlorofil. Za proces fotosinteze ...

Molekularna evolucija

Molekularna evolucija je process mijenjanja sekvenci ćelijskih molekula iz sklopova kao što su DNK, RNK i proteini, tokom niza uzastopnih generacija. Istovremeno, tako se naziva i nauka koja ih proučava. U objašnjavanju obrazaca tih promjena, mol ...

Aktivin i inhibin

Aktivin i inhibin su dva blisko srodna proteina, kompleksi koji imaju gotovo direkto suprotne biološke efekte. Identificiran 1986., aktivin pojačava lučenje FSH, biosintezu i izlučivanje i sudjeluje u regulaciji menstruacijskog ciklusa. Ustanovlj ...

Hrom

Hrom jest hemijski element sa simbolom Cr i atomskim brojem 24. Spada u prijelazne metale. U periodnom sistemu elemenata nalazi se u VIB grupi, zvanoj grupa hroma. Spojevi hroma imaju izrazito živopisne, različite boje, te se često koriste kao pi ...

Ekosistem

Ekosistem je prostor naseljen organizmima i njihovim zajednicama, u kojem se neprekidno stvara primarna biomasa, koju troše heterotrofni potrošači.

Mecoptera

Mecoptera - dugo i je jedan od redova razreda Insecta,nadred Endopterygota. Uključuje oko 600 vrsta u devet porodica insekata, koji su rasprostranjeni širom svijeta. Ponekad ih zovu škorpionske muhe, prem njihovoj najvećoj porodici, Panorpidae, u ...

Adaptivna radijacija

Adaptacijska radijacija ili adaptivna radijacija – u evolucijskoj biologiji – je proces u kojem organizmi diversificiraju brzo u mnoštvo novih oblika, naročito kada se promjene uvjeti okruženja ili postanu dostupni novi resurs, što stvara nove iz ...

Luigi Luca Cavalli-Sforza

Luigi Luca Cavalli Sforza, talijansko-američkigenetičar, od 1970. predavač na sveučilištu Stanford, a predavao je i na sveučilištima Cambridge, Parma i Pavia. Vodeći je arhitekt revolucije ljudske genetike od 1960. godine. Zbog njegovih važnih ge ...

Humoralna imunost

Humoralna imunost je komponenta opće imunosti organizma, koji posreduju makromolekule koje se nalaze u vanćelijskoj tečnosti poput izlučenih antitijela, proteinskih komplemenata, i odredenih antimikrobnih peptida. Humoralna imunost je tako nazvan ...

Tetrapoda

Četvoronošci, tetrapode ili kopneni kičmenjaci, u biološkoj sistematici obuhvataju sve kičmenjake koji imaju četiri noge. U ovu grupu se ubrajaju vodozemci i amnioti: gmizavci, ptice i sisari. Četiri noge mogle su se tokom evolucije sekundarno po ...

Izumiranje

Izumiranje je pojava koja postoji otkako postoji i život na Zemlji, izumrle su mnoge životinjske vrste. Ponekad se to dogada zbog prirodnih promjena klime, grabežljivaca i biljnog pokrova, ali u zadnje vrijeme je glavni krivac čovjek. Izumiranje ...

Kokolitoforide

Coccolithophore ili kokolitoforide su jednoćelijske, eukariotske fitoplanktonske alge. Pripadaju ili carststvu Protista, prema Whittakerovoj klasifikaciju od pet carstava ili kladusu Hacrobia, prema novijem sistemu biološke klasifikacije. Unutar ...

Ekološka genetika

Ekološka genetika ili ekogenetika, ponekad i genekologija je nauka o genetičkim pojavama i procesima u prirodnim populacijama. Izgleda kao kontrast klasičnoj genetici, koja pretežno radi na laboratorijskim sojevima organizama, i analizi DNK, koja ...

Koevolucija

Koevolucija je evolucija koju obilježava proces uzajamnog prilagodavanja dvije jako interaktivne vrste u vrlo dugom periodu njihove filogeneze. Dakle, termin je ograničen na parove vrsta u kojima su obje vrste izložene snažnom selekcijskom pritis ...

Kredno-paleogensko izumiranje

Kredno-paleogensko izumiranje ili kredno-tercijarno masovno izumiranje mnogih vrsta desilo se prije otprilike 66 miliona godina. Odgovara kraju perioda krede i početku paleogena. Ujedno je poznato i kao K/T granično masovno izumiranje + Tertiär G ...

Genetički drift

Genetički drift, u novije vrijeme sve češće i usko grlo ili botleneck efekat, neadaptacijski je faktor, odnosno vanselekcijski evolucijski slučajnog favoriziranja fenotipova, koji takoder može značajno učestvovati u formiranju karakterističnih ge ...

Postnatalni rast i razvoj čovjeka

Postnatalni period ontogeneze ispoljava niz osobenosti rasta, koje su karakteristične za većinu primata, a posebno za čovjeka i čovjekolike majmune. Nakon dugog perioda, od najmanje desetak godina dosta ujednačenog prirasta ukupne tjelesne visine ...

Paleogenetika

Paleogenetika je dio genetike koja istražuje sačuvani genetički materijal ostataka drevnih organizama. Ovaj pojаm u nauku su uveli Emile Zuckerkandl i fizički hemičar Linus Carl Pauling, 1963. godine u okviru ispitivanja mogućnosti primjene u obn ...

Espeon

Espeon ovo ime dolazi od riječi "ESP", kratice za "extra-sensory perception" koja označava granu psihičkih sposobnosti; nadareni pojedinac koji ima tu sposobnost posjeduje natprirodna osjetila. Sufiks –eon zajednički je za sve evolucije Eeveeja.

Genetička izolacija

Genetička izolacija, u novije vrijeme označena kao tok gena, odnosi se upravo na onemogućavanje slobodnog protoka gena, jer sprečava slučajno parenje i slobodnu razmjenu genetičkog materijala medu pojedinim grupama individua. Time se ograničava i ...

Siderofor

Siderofori su mala, visoko afinitetna gvoždem-helirani spojevi koje izlučuju mikroorganizmi poput bakterija i gljiva i služe prvenstveno za transport gvoždaa preko ćelijskih membrana, iako se sada procjenjuje širi raspon funkcija siderofora Sider ...

Zajednički predak

Zajednički predak, u evolucijskoj biologiji, opisuje kako je grupa organizama povezana sa najbližim zajedničkim pretkom. Postoje brojni dokazi zajedničkog porijekla, po kojima su sve životne forme na Zemlji potomci pradavnog univerzalnog pretka. ...

Moderna evolucijska sinteza

Moderna evolucijska sinteza, izvorno zvana nova siteza je nastala 1930-ih godina 20. vijeka, na vrhuncu rasprava izmedu lamarkista i mutacionista, koji su jednostrano svaki na svoj način podržavali spoljnje ili genetičke faktore kao ključnu snagu ...

Boja kože

Boja kože, neposredno i primarno, zavisi od količine i kvaliteta pigmenta u epidermi. Glavni kožni pigment je smedi melanin, a dodatni su melanoid i žutocrveni karoteni i karotenoidi. Ljudska bića nisu ni približno tako živopisno i varijabilno pi ...

Metaloprotein

Procjenjuje se da oko polovine svih proteina sadrže metal. Prema jednoj drugoj procjeni, oko jednoj četvrtini do jednoj trećini svih proteina je potreban metala za obavljanje njihovih funkcija. Stoga, metaloproteini imaju mnogo različitih funkcij ...

Kooperacija (evolucija)

Kooperacija ili ko-operacija) je proces ili pojava da grupa organizama rade ili djeluju zajednički za zajedničku / obostranu korist, za razliku od konkurencije – koja je natjecanje samo za sopstvene koristi. Mnoge životinjske i biljne vrste surad ...

Ascomycota

Ascomycota, cjevaste gljive ili mješinarke, najveće su koljeno u carstvu gljiva. Imenovane su po karakterističnim reproduktivnim strukturama, cjevastim askusima. U ovu skupinu pripadaju mnogi kvasci i plijesni, ali i jestive gljive kao što su vrg ...

Paralelna evolucija

S obzirom na odredene osobine koja se javljaju u svakoj od dvije loze potekle iz odredenog pretka, teorijski je moguće definirati strogo paralelnu i konvergentne evolucijske trendove i jasno ih medusobno razlikovati. Medutim, kriteriji za odrediv ...

Adaptivna vrijednost

Adaptivna vrijednost ili fitnes, često označavana kao f {\displaystyle f} ili w {\displaystyle w} u populacijskoj genetici je centralna premisa teorije evolucije. Može definirati ili u vezi sa genotipom ili u datom okruženju fenotipom, a u konačn ...

Matična grupa

Krunska grupa ili krunski skup – u filogenetici – je kolekcija vrsta koja se sastoji od njenih živih predstavnika, zajedno s njihovim precima, unazad do najbližeg drevnog zajedničkog pretka, kao i svi potomci tog pretka. To je, dakle, kladus, gru ...

Brzina evolucije

Brzina evolucije je jedno od najintrigantnijih pitanja u teoriji evolucije živog svijeta. U rješavanju mogućih dilema u ovoj oblasti, široko je podržana standardizirani kriterij da mjerilo brzine odvijanja evolucijski procesa bude prosječno traja ...

Katamorfoza

Katamorfoza je pravac evolucije koji se odvija pojednostavljivanjem općeg plana grade i jednostrani odnos organizama prema sopstvenoj sredini. Ona je jedan od vidova filogenetske transformacije u pravcu bolje prilagodenosti konkretnim uvjetima ži ...

Ekološka specijacija

Ekološka specijacija je evolucijski proces koji je zasnovan na ekološkoj divergentnoj selekciji medu dijelovima populacije sa različitim stanišnim potrebama, što, u konačnici, vodi ka reprodukcijskim barijerama izmedu nastajućih populacija. To je ...

Biogeneza

Biogeneza je proces nastanka živih organizama ali organela. Termin zakon biogeneze, se pripisuje Louisu Pasteuru, koji je uočio da svako živo bića nastaje od drugog živog bića, putem razmnožavanja. To znači da život ne može nastati iz neživih mat ...

Tvrdokrilci

Tvrdokrilci Pronadena u gotovo svim tipovima staništa, osim mora i polarnih regija, one medusobno komuniciraju sa svojim ekosistemima: često se hrane biljkama i gljivama, razgraduju životinje i posadite krhotine i jedu ostale beskičmenjake. Neke ...

Moltres

Ima Moltres dolazi od engleske riječi "molten" = rastopljen, odnoseći se na njegov Vatreni tip, i španske riječi "tres" = tri, odnoseći se na to da je Moltres treći član Legendarnog trojca Pokemon ptica.

Tulari

Tulari, u Bosni i Hercegovini uobičajeno vodeni crvi, je red insekata sa vodenim larvama i kopnenim odraslim jedinkama. Čak i informirani ribolovci prije će ih nazvati trihopterama, nego službenim imenom tulari. Najčešći naziv im je, ipak, vodeni ...

Bioluminiscencija

Bioluminiscencija je sposobnost proizvodnje i emisije svjetlosti iz živih organizama. To je oblik hemiluminiscencije. Bioluminiscencija se široko pojavljuje kod morskih kičmenjaka i beskičmenjaka, kao i kod nekih gljiva, mikroorganizama, uključuj ...

Hipoteza o svijetu RNK

Hipoteza o svijetu RNK počiva na činjenici da su samoreplikacijske molekule ribonukleinske kiseline bili prekursori današnjeg života, koji se zasniva na funkcijama dezoksiribonukleinske iseline, RNK i proteina. Slično kao i DNK, RNK ima sposobnos ...

Hemiptera

Polukrilci, riličari ili rilaši su jedan od redova razreda Insecta, koji obuhvata nešto oko 50 do 80 hiljada vrsta grupa kao što su cvrčci, stjenice, biljne i štitaste vaši. Dužina im je u rasponu od U rasponu su od 1 mm do oko 15 cm, a dijele za ...

Mequinenza

Mequinenza (katalonski Mequinensa je općina i mjesto prebivališta u Španiji, u provinciji Saragossa, nezavisna zajednica Aragona. Opština pripada regiji Donja Cinca. Smješteno je na krajnjem istoku provincije, graniči se sa rijekama Huesca i Llei ...

Interleukin

Interleukini su grupa citokina za koje je prvi put primijećeno da ih iprezentiraju bijela krvna zrnca. Na temelju razlikovanja strukturnih osobenosti, IL se mogu podijeliti u četiri glavne skupine. Medutim, sličnost njihovih sekvenci aminokiselin ...

Mokraćna kiselina

Mokraćna kiselina ili urinska kiselina je heterociklični spoj ugljika, dušika, kisika i vodika, sa formulom C 5 H 4 N 4 O 3. Tvori ione i soli poznate kao urati i kiselinski urati, kao što je urat amonijeve kiseline. Mokraćna kiselina je proizvod ...

Molekularni sat

Molekularni sat je tehnika koja za procjenu prahistorijske hronologije koristi stope mutacija biomolekula, kada su dva ili više oblika života medusobno razdvojili. Molekularni podaci koji se koriste za takve kalkulacije su obično nukleotidi, skve ...

Kolouste

Cyclostomata ili kolouste su grupa bezviličnih životinja, koja se poredi sa živućim ribama bez vilica: paklare i sljepulje. Obje skupine imaju usta bez vilica s rožnatim epidermnim strukturama koje djeluju kao zubi i škržne lukove koji su postavl ...

Progresivna evolucija

Progresivna evolucija je filogenetska transformacija koju ne prati morfološko-anatomsko i fiziološko pojednostavljivanje općeg plana grade organizama. U toku ovakve evolucije hronološki mlade skupine organizama isti ili viši stupanj složenosti op ...