ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 376

Aldolaza

Aldolaza je enzim koji katalizira razlaganje fruktoza 1.6-bisfosfata u dihidroksiaceton i gliceraldehid 3-fosfat. To je enzim koji katalizira aldolne ili njihove suprotne reakcije. Tremin se često odnosi na bilo koju vrstu fruktozo-bisfosfatne al ...

Nukleoprotein

Nukleoproteini su složeni proteini u kojima je polipeptidni lanac nekovalentnom vezom spojen sa jednom od nukleinskih kiselina (RNK ili DNK. Najpoznatiji takvi kompleksi su nukleoribosomi, nukleosomi i svi virusi. Ribosomi su ribonukleoprotein. K ...

Tetraspanin

Tetraspanini su familija membranskih proteina koji se nalaze kod svih višećelijskih eukariota. Tetraspanini se takoder nazivaju i tetraspani ili transmembranska 4 natporodica. Imaju četiri transmembranska domena, intracelularne N- i C-završetke i ...

Hormon rasta 2

Somatotropin 2 je proteinska varijanta hormona rasta koja je kod ljudi kodirana genom GH2. Protein koga kodira ovaj gen je član porodice somatotropin/prolaktin hormona, a koji imaju važnu ulogu u kontroli rasta. Ovaj gen, zajedno s četiri druga s ...

Fitohemaglutinin

Fitohemaglutinin je biljni lektin koji je posebno prisutan u porodici Fabaceae. Ovaj biljni lektin se sastoji od dva usko srodna proteina, pod nazivima leukoaglutinin i PHA-E. Slova E i L ukazuju da ovi proteini sljepljuju e ritrocite i l eukocit ...

Dezmozin

Dezmozin je hemijski spoj koji formira unakrsne peptidne veze preko tri alizinska bočna lanca i jednog nepromjenjenog lizilnog bočnog lanca sa istim ili susjednim polipeptidima. Dezmozin se, ihzmedu ostalog, nalazi i u elastinu.Od desmozina nasta ...

Dezoksiribonukleoprotein

Dezoksiribonuleoprotein je kompleks DNK i proteina, koji se obično nade nakon remećenja i/ili izolacije ćelije. Najrašireniji dezoksiribonukleoproteini su nukleosomi, kod kojih nukleinsku komponentu čini DNK. Proteini koji su u kombinaciji sa DNK ...

Kapsomera

Kapsomera je morfološka podjedinica kapside ili ikosahedralna ili spiralna spoljna ljuska proteina ili poliprotein koji štiti genetički materijal virusa. Kapsomere se samosastavljaju i formiraju kapside. Oni formiraju grupe identičnih molekula pr ...

Amfiregulin

Protein koji je kodiran iz pomenutog gena je član porodice epidermskog faktora rasta EGF. To je jedan od autokrinih faktora rasta, kao i mitogen za astrocite, Schwannove ćelije, fibroblaste. Srodan je epidermskom faktoru rasta EGF i transformiraj ...

Avitaminoza

Avitaminoze su oboljenja koja se javljaju nedostatkom nekog od vitamina. Takoder mogu biti uzrokovane poremećajem u metaboličkoj konverziji. Poznati su sljedeći tipovi avitaminoza i uzrokuju: niacin - pelagra vitamin B12 - megaloblastična anemija ...

N-Metiltriptamin

N -Metiltriptamin je član hemijske klase supstituirani triptamin i prirodni proizvod koji se biosintezira u ljudskom tijelu iz triptamina pomoću odredenih enzima N-metiltransferaza, kao što je indoletilamin N -metiltransferaza.To je uobičajena ko ...

Nikotinamid adenin dinukleotid

Nikotinamid adenin dinukleotid je koenzim koji je prisutan u svim živim ćelijama. Ovaj spoj je dinukleotid, jer se sastoji od dva nukleotida, spojena preko fosfatnih grupa. Jedan nukleotid sadrži adeninsku bazu, a drugi nikotinamid. U metabolizmu ...

Kidd sistem antigena

Kidd sistem antigena, poznat i kao Jk antigen ili Kidd sistem krvnih grupa, ispoljava se na membranama crvenih krvnih ćelija i u bubregu. Jk antigen je naden na proteinu koji je odgovoran za transport ureje u eritrocitima i bubregu. Gen koji kodi ...

Nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze

Nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze, poznata i kao favizam je spolno X-vezano recesivno svojstvo. Prati je predispozicija za hemolizu – spontanu destrukciju crvrnih krvnih zrnaca, što rezultira žutilom, kao odgovorom na niz okidača, kao što ...

Evropski put E70

Za članak o modelu mobilnog telefona marke Nokia, pogledajte članak Nokia E70. Evropski put E70 je evropski put klase A od zapada ka istoku, koja se pruža od A Coruñae u Španiji na zapadu, pa do gruzijskog grada Poti na istoku.

Dehidrataza

Dehidrataza je enzim koji katalizira oduzimanje kisika i vodika iz organskih spojeva u obliku vode. Ovaj proces je takoder poznat kao dehidratacijska reakcija. Postoje četiri klase dehidrataza: Dehidrataze koje djeluju na 2-hidroksiacil-CoA estre ...

Katepsin

Katepsini su proteazni, nadeni kod svih životinja, kao i ostalih organizama. Postoji oko desetak članova ove porodice, koji se izdvajaju po svojoj strukturi, katalitskom mehanizmu i koje proteine razlažu. Većina članova koji postaju aktivni na ni ...

Katepsin G

Katepsin G – himotripsinu slična proteinaza, neutralna proteinaza – je enzimski protein koji pripada porodici peptidaza ili proteaza. Kod čovjeka je kodirana sa lokusa gena CTSG. Protein kojeg kodira ovaj gen je član porodice S1 peptidaznih prote ...

Hromosom 5 (čovjek)

Hromosom 5 je jedan od 23 para hromosoma u hromosomskoj garnituri čovjeka. Normalne osobe imaju po dvije kopije ovog hromosoma. Hromosom 5 ima oko 181 million baznih parova – gradivnih blokova DNK i predstavlja skoro 6% ukupne DNK u ćeliji. Iako ...

2-Arahidonoilglicerol

2-Arahidonolglicerol je endokanabinoid, endogeni agonist CB 1 receptor i primarni endogeni ligand za CB2 receptor. To je ester formiran iz omega-6 masne kiseline arahidonske kiseline i glicerol. Prisutan je u relativno visokom nivou u centralnom ...

Halvetijski tarikat

Halvetijski tarikat je jedan od dvanaest temeljnih sufijskih tarikata. Ovaj red se veže za Omera el-Halvetija iz mjesta Lahidžan. On je zaslužan za institualiziranje reda i sintezu njegovog učenja. Ovaj tarikat je jedan od najrasprostaranjenijih ...

Fosforilacija

Fosforilacija je proces dodavanja fosfatne grupe na protein ili neku drugu organsku molekulu. Ona aktivira ili deaktivira mnoge proteinske enzime, pokretanjem ili sprečavanjem mehanizama nekih bolesti, kao što su kancer ili dijabetes. Proteinska ...

Hromosom 4 (čovjek)

Hromosom 4 je jedan od 23 para hromosoma čovjeka. Svaka normalna osoba ima dvije kopije ovog hromosoma. Hromosom 4 ima preko 186 miliona baznih parova. Njegov gradivni materijal predstavlja 6-6.5% ukupne količine DNK u ćeliji.

Nakšibendijski tarikat

Nakšibendijski tarikat je jedan od dvanaest temeljnih sufijskih tarikata. Ime je dobio po osnivaču Muhammedu Behauddinu el-Buhariju Nakšibendiju, koji je roden 1317. godine u selu Qasr al-Arifan u blizini Buhare u Centralnoj Aziji. Učenje ovog re ...

Tesavuf

Sufizam ili Tesavvuf je islamska nauka koja se bavi odgojem duše i čišćenjem srca. Nastao je kada i termini svih ostalih grana islamske nauke kao što su fikh, hadis, tefsir, kelam, tarih. S obzirom na kuransko sunnetske korijene tesavvufa, sufije ...

Calvinov ciklus

Calvinov ciklus ili Calvin-Benson-Basshamov ciklus je serija biohemijskih reakcija koje se odvijaju u stromi hloroplasta kod fotosintetičkih organizama. Ovim ciklusom fotoautotrofni i hemoautotrofni organizmi fiksiraju ugljik dioksid kao glukozu ...

Defosforilacija

Defosforilacija je skidanje fosfata organskih sastojaka putem hidrolize. To je reverzibilna posttranslacijska modifikacija. Defosforilaciju i njegovih suprotni pravac fosforilaciju, aktiviraju i deaktiviraju enzimi za odvezivanje ili privezivanje ...

Hromosom 19 (čovjek)

Hromosom 19 je jedan od 23 para hromosoma čovjeka. Ljudi normalno imaju njegove dvije kopije. U skupini je submetacantrika. Sadrži više od 59 miliona baznih parova (gradivnog materijala DNK. Identifikacija gena na svakom hromosomu je intenzivna o ...

Zrnasti sloj

Zrnasti sloj kože je tanki sloj ćelija u epidermi. Keratinociti koji migriraju iz podloge stratum spinosum postaju poznati kao granularne ili zrnaste ćelije u ovom sloju. Ove ćelije sadrže keratohijalinske granule koje su ispunjene proteinima bog ...

Fosfoglukomutaza

Fosfoglukomutaza ili fosfat glukomutaza, glukozna fosfomutaza i fosfoglukozna mutaza EC broj: 5.4.2.2 – u biohemiji – je enzim sa sistemskim imenom alfa-D-glukoza 1.6-fosfomutaza. Ovaj enzim katalizira slijedeću hemijsku reakciju alfa-D-glukoza 1 ...

Šaperon

Šaperoni su posebne proteinske molekule, poznate i kao molekulski pratitelji, koje pomažu u savijanju polipeptidnog lanca proteina, dovodeći ga u stabilnu konformaciju. Učestvuju u postizanju potrebne trodimenzionalne strukture za delovanje prote ...

SNTB2

Distrofin je veliki štapićasti citoskeletni proten, koji se nalazi na unutrašnjoj površini mišićnih vlakana. Nedostaje kod pacijenata sa Duchenneovom mišićnom distrofijom, a prisutan je u smanjenim količinama kod Beckerovih mišićnih distrofičara. ...

SNTA1

Alfa-1-sintrofin je protein koji je kod ljudi kodiran genom SNTA1. Alfa-1 sintrofin je signal-adaptirajući protein i služi kao skela za različite signalne molekule. Alpha-1 sintrofin sadrži PDZ domen, dva plekstrinska sistema homologije i jedinst ...

Katepsin X

Katepsin X – poznat i kao katepsin B2, karboksipeptidaza cisteinskog tipa, katepsin IV, katepsin Z, kiselina karboksipeptidaza, lizozomalna karboksipeptidaza B – je enzim iz familije papainskih cistein proteaza. Katepsin K katalizira hemijsku rea ...

Indijski sistem antigena

Indian sistem antigena) je klasifikacija krvi na osnovu prisustva ili odsustva nasljednih antigena, koji se nalaze unutar CD44 molekule, ispoljene na površini krvnih zrnaca. To su krvne grupe u vezi sa polimorfizmom CD44, koji onemogućuje sekvenc ...

Uracil DNK glikozilaza

Uracil-DNK glikozilaze – u molekulska biologija|molekulskoj biologiji" – su pordica enzimskih proteina koji revertiraju mutacije DNK. Najčešća je mutacija deaminacija citozina u uracil.

Lokusno usmjerena mutageneza

Lokusno usmjerena mutageneza je molekulskobiološki metod koji se koristi za izazivanje specifičnih i namjernih promjena u sekvenci DNK u genu i bilo kojem genskom proizvodu. Označava se i kao mutageneza specifična za sajt ili olgonukleotidno usmj ...

Sjeverna Osetija-Alanija

Republika Sjeverna Osetija-Alanija je federalna jedinica u sklopu Ruske Federacija smještena na Kavkazu. Površina joj je 8.000 kvadratnih kilometara, ima 710.275 stanovnika, a glavni grad je Vladikavkaz. Etnički sastav stanovništva je: 62.7% Oseć ...

Balkari

Balkari su turkijski narod Kavkaske regije i jedan od titularnih naroda ruske republike Kabardino-Balkarije. Govore Karačaj-balkarskim jezikom, jezikom ponto-kaspijske podrgrupe sjeverozapadne grupe turkijskog jezika. Prema procjeni ukupna popula ...

Karačajci

Karačajci su pripadnici turkijske grupe naroda a vode porijeklo od Kipčaka dok zajednički jezik dijele sa Kumicima iz Dagestana. Kipčaci su naselili Kavkaz u 11. vijeku i uspostavili svoju državu Alaniju sa glavnim gradom Maghasu još prije mongol ...

506.

Makedonios II., patrijarh u Konstantinopolisu 495. - 511 Symmachus, papa 498. - 514

389.

Godina 389. bila je redovna godina koja počinje u ponedjeljak u julijanskom kalendaru. U svoje vrijeme je bila poznata kao Godina konzulstva Augusta bez kolege. Oznaka 389. za ovu godinu se koristi od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska er ...

Gajzerih

Gajzerik je bio kralj Vandala i Alana izmedu 428. godine do svoje smrti 477. godine. Historičari ga smatraju jednim od najvažnijih ili najvažnijom osobom u rušenju Zapadnog Rimskog Carstva

Alan Ford (lik iz stripa)

Alan je stidljiv, pošten, skroman i prije svega naivan mladi čovjek, bez roditelja i rodbine. Odrastao je u sirotištu. Totalni je gubitnik. Opisan je kao lik kojeg odlikuju izrazito pozitivne osobine, čime predstavlja suštu suprotnost njegovom pr ...

407.

Godina 407. bila je redovna godina koja počinje u ponedjeljak u julijanskom kalendaru. U svoje vrijeme je bila poznata kao Godina konzulstva Honorija i Teodozija. Oznaka 407. za ovu godinu se koristi od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska ...

406.

Godina 406. bila je redovna godina koja počinje u ponedjeljak u julijanskom kalendaru. U svoje vrijeme je bila poznata kao Godina konzulstva Arkadija i Proba. Oznaka 406. za ovu godinu se koristi od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska era ...

Inguši

Inguši su kavkaski narod koji uglavnom naseljava regiju Sjevernog Kavkaza, odnosno svoju postojbinu Ingušetiju, Republiku u sastavu Ruske Federacije. Prema religijskom opredjeljenju Inguši su uglavnom sunitski muslimani koji govore maternjim ingu ...

Thrasamund

Thrasamund, kralj Alana i četvrti kralj zapadnoafričkog kraljevstva Vandala. Vladao je duže nego bilo koji drugi kralj Vandala osim njgovog djeda, Geiserica. Thrasamund je bio treći sin Geisericovog četvrtog sina Genta i postao je kralj 496. samo ...

Alan Ford (strip)

Alan Ford je italijanski komični strip. Alan Ford su stvorili scenarist Luciano Secchi, pseudonim Max Bunker, i crtač Roberto Raviola, pseudonim Magnus. Lik Alana Forda nacrtan je po uzoru na britanskog glumca Petera OToolea.

280.

Godina 280. CCLXXX bila je prestupna godina koja počinje u četvrtak u julijanskom kalendaru. U svoje vrijeme je bila poznata kao Godina konzulstva Mesale i Grata. Oznaka 280. za ovu godinu se koristi od ranog srednjeg vijeka, kada je kalendarska ...