ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 364

Jard

Jard je jedinica za dužinu. Jard iznosi 3 stope ili 1/1760 milje, što je po medunarodnom sistemu 0.9144 metara. Englesko ime za jard potječe od riječi za ravnu granu odnosno palicu, iako izvor mjerne jedinice nije tačno poznat. Moderna definicija ...

Grecizam

Grecizmi ili helenizmi su riječi ili izraz koji potiču iz grčkog jezika i koristi se u drugim jezicima. Većina evropskih jezika sadrži velik broj helenizama, od kojih su mnogi moderno skovane riječi iz starogrćkog korijena.

Spektrofotometrija

Spektrofotometrija – u hemiji – je kvuantitativnoodredivanje reflektivnih ili transmisijskih pokazatelja materijala, kao funkcija talasne dužina. Obuhvata spektroskopska mjkerenja vidljivom, bliskoultravioletnom, i bliskoinfracrvenom svjetlošću. ...

Femtometar

Femtometar je jedna od jedinica za dužinu. Na 12. generalnoj konferenciji za tegove i mjere održanoj 1964. godine, donesena je Rezolucija broj 8, kojom je usvojen prefiks femto- za red veličine 10 -15 i uveden u Medunarodni sistem mjernih jedinic ...

Hermann von Helmholtz

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz je bio njemački ljekar i fizičar. Njegov život je bio u znaku potpune predanosti nauci i jedan je od najznačajnijih naučnika 19. vijeka. Kao mladi čovjek, von Helmholtz je bio zainteresiran za prirodne nauke ...

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nalazi se na Bijelom brijegu. Služi kao nastavna baza za studente Medicinskog fakulteta Sveučilište u Mostaru. Pruža primarnu zdravstvenu zaštitu za stanovnike Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog, K ...

Elektricitet

Elektricitet je skup fizikalnih fenomena povezanih sa prisustvom i kretanjem električnog naboja. Iako se na početku smatrao kao fenomen odvojen od magnetizma, nakon razvoja Maxwellovih jednačina, oba su prepoznata kao dio jedinstvenog fenomena: e ...

Magnetno polje

Magnetno polje je vektorsko polje koje opisuje magnetni uticaj na elektrilčne naboje u pokretu, električnu struju, i mgnetizirane materijale. Naboj koji se kreće u magnetnom polju doživaljava silu okomitu na vlastitu brzinu i samo magnetno polje. ...

Mikroskop

Mikroskop je instrument za posmatranje predmeta koji su previše mali da bi mogli da se vide golim okom. Nauka istraživanja malih predmeta koristeći ovakve instrumente se naziva mikroskopija, a termin mikroskopski nosi značenje "veoma mali", slabo ...

Mion

Mion je elementarna čestica negativnog naboja koja zajedno s elektronom i tau-česticom spada u grupu leptona. Označava se grčkim slovom mi, prema kojem je i dobio naziv: μ − za mion i μ + za pozitivni antimion. Srednji životni vijek miona je 2.2 ...

Plavi pomak

Plavi pomak je pomak spektralnih linija u spektru nekog objekta prema kraćim valnim dužinama kao rezultat Doplerovog efekta. Zapaža se u spektru objekata koji se kreću prema Zemlji.

Maxwellov demon

U filozofiji termalne i statističke fizike, Maxwellov demon je misaoni eksperiment škotskog fizičara Jamesa Clerka Maxwella kako bi "pokazao da je drugi princip termodinamike siguran samo u statističkom smislu". Misaoni eksperiment demonstrira Ma ...

Mikroskopija atomskih sila

Mikroskop Atomskih Sila ili skenirajući mikroskop sila je uredaj koji pripada porodici mikroskopa sa skenirajućom sondom čiji se rad zasniva na mjerenju medumolekularnih sila koje djeluju izmedu atoma mjerne sonde i atoma ispitivanog uzorka. Mjer ...

Fizičar

Fizičari su naučnici kojima je područje interesa i istraživanja fizika. Zaposleni su na Univerzitetima kao profesori, predavači ili istraživači, u naučno-istraživačkim institutima kao istraživači ili u industriji, bankama, informatici, novinarstv ...

Fizika elementarnih čestica

Fizika elementarnih čestica je grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih sastavnih dijelova tvari i zračenja. Često se koristi i naziv visokoenergetska fizika ", jer se eksperimenti ne odvijaju u normalnim okruženjima kakva se nalaze u ...

Alhemija

Alhemija je umijeće postizanja dugovječnosti ili fizičke besmrtnosti pomoću eliksira načinjenog od neplemenitih metala pretvorenih u zlato ili zlatu slične supstance. U historiji nauke, alhemija podrazumijeva ranu formu istraživanja prirode kao i ...

Kosmologija

Kosmologija je nauka koja se bavi makrostrukturom i historijom Svemira. Dijelom se odnosi na stvari koje se tiču njegovog porijekla i evolucije. Usko je povezana astronomijom, filozofijom i religijom.

Henri Poincaré

Jules Henri Poincaré je bio francuski matematičar i teorijski fizičar. Predavao je matematičku fiziku i račun vjerovatnosti na Faculté des sciences u Parizu, te višu analizu na École Polytechnique. Njegov naučni rad obuhvata matematiku, astronomi ...

Gimnazija "Edhem Mulabdić"

JU Gimnazija "Edhem Mulabdić" je javna srednjoškolska ustanova locirana u Aleji Ljiljana br. 50 u Maglaju. U različitim oblicim obrazovanja Gimnazija u Maglaju djeluje od 1959. godine, a od 21.04.1997. godine u skladu sa Zakonom o srednjoj školi ...

Termodinamika

Termodinamika je grana fizike koja proučava toplotne procese. Procesi razmjene toplote kao vrste energije, kao i njenog pretvaranja u drugi oblik energije su vrlo složeni, pa se uglavnom posmatraju pojave koje se odvijaju ravnotežno. Ti procesi s ...

Cosmic Background Explorer

Projekt Cosmic Background Explorer, takoder nazvan i Explorer 66, je bio vještački satelit namijenjen kosmološkim istraživanjima. Njegovi ciljevi su bili da istraži kosmičku mikrotalasnu radijaciju univerzuma, i da osigura mjerenja koja će pomoći ...

Projekt "Manhattan"

Projekt "Manhattan" pokrenut je 1942. po naredbi tadašnjeg američkog predsjednika Roosevelta, a nazvan je po jednom dijelu New York Cityja. Cilj projekta bio je da usavrši novi tip nekonvencionalnog, prije svega atomskog, oružja. Grupa izbjeglih ...

Futurologija

Futurologija u društvenim naukama, je studija sadašnjih trendova radi predvidanja budućeg razvoja. Spekulativni i opisni aspekti futurologije se nalaze u utopističkoj književnosti i naučnoj fantastici, metodologiji oblasti sa korijenom u tehnološ ...

Metalurgija

Metalurgija je domena nauke o materijalima koja proučava fizička i hemijska ponašanja metalnih elemenata, njihovih medusobnih spojeva i mješavina, koje se nazivaju legurama. Proizvodnja metala baziranih na željezu sačinjava 95% svjetske produkcij ...

Stephen Hawking

Stephen William Hawking bio je britanski teoretski fizičar. Poznat je po svom doprinosu u poljima kosmologije i kvantne gravitacije, posebno u kontekstu crnih rupa. Takoder je postigao uspjeh sa popularističkim radovima u kojima raspravlja o kozm ...

Komunikacija

Komunikacija predstavlja razmjenu poruka medu bićima. Ovo uključuje vizualne metode, kao što su znakovni jezik, te auditorne, kao što su glas i muzika, kao i fizikalne, kao što je dodir. Ljudska komunikacija se odnosi na socijalnu interakciju raz ...

Dužina

Dužina je mjerna veličina koja definiše razliku položaja dvije tačke u prostoru, tj. njihovu udaljenost ili put koji izmedu njih treba prijeći pri pravolinijskom kretanju. Uobičajeni znak za dužinu je l, a mjerna jedinica je metar. Kod mjerenja p ...

Gradevinski fakultet u Sarajevu

Gradevinski fakultet u Sarajevu je visokoškolska ustanova i članica Univerziteta u Sarajevu. Osnovan je 1. oktobra 1961. godine. a kao javna ustanova obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti ...

Skenirajući tunelski mikroskop

Skenirajući tunelski mikroskop veoma je moćna tehnologija za snimanje površine i karakterizaciju materijala s mogućnošću postizanja atomske rezolucije. STM je zasnovana na kvantno-mehaničkom efektu tunelovanja elektrona. Kada se zašiljen vrh od p ...

Univerzitet Brown

Univerzitet Brown je privatni univerzitet sa sjedištem u gradu Providence, u američkoj saveznoj državi Rhode Island. Osnovan je 1764. godine, prije američke nezavisnosti od britanske imperije kao College in the English Colony of Rhode Island and ...

Prefiksi mjernih jedinica

Prefiksi mjernih jedinica su prefiksi koji prethode osnovnoj jedinici mjere i ukazuje na to koliko je takva jedinica veća ili manja od osnovne mjerne jedinice. Iako su svi metrički prefiksi danas dekadni kroz historiju se upotrebljavao veliki bro ...

Elektron

Elektron subatomska je čestica. Predstavlja se notacijom e −. Osim elektrona, u atomu su protoni i neutroni. Elektron je negativno naelektrisan elementarnim nabojem, koji iznosi 1.6 × 10 -19 C, s masom približno 9.11 × 10 -31 kg, koja je 1/1800 d ...

Rudolf Clausius

Rudolf Julius Emanuel Clausius je bio njemački fizičar. Jedan je osnivača termodinamike i kinetičke teorije plinova. Formulisao je drugi zakon termodinamike. Razvio je kinetičku teoriju toplote, pronašao da je specifična toplota idealnog plina ko ...

Vat

Jedinica vat je nazvana po Jamesu Wattu zbog njegovog doprinosa razvoju parnog stroja, bila je prihvaćena na Drugom kongresu britanskog društva za unapredivanje nauke Second Congress of the British Association for the Advancement of Science 1889. ...

Halim Mulaibrahimović

Prof. dr. Halim Mulaibrahimović roden je 1. maja 1936. godine u Gračanici, R BiH. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu. Učiteljsku školu završio je 1956. godine u Tuzli. Iste godine upisao se na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Od ...

Nuklearna fisija

Nuklearna fisija je proces u kojem se veliki nukleus može razbiti u dva nukleusa. U ovoj reakciji se takoder, kao propratna pojava, oslobadaju neutroni. Fisija elemenata sa velikom težinom izaziva exotermičku reakciju, što može da oslobodi ogromn ...

Radiotalas

Radiotalasi su vrsta elektromagnetnog zračenja u opsegu spektra po talasnoj dužini iznad infracrvenog spektra. Područje radijskog spektra obuhvata talasne dužine od milimetar do kilometar odnosno frekvencije od 3 Hz do 300 GHz.

Nanometar

Nanometar je jedinica za dužinu u metričkom sistemu. Po vrijednosti je jednak milijarditom dijelu metra. Naziv je složen od riječi iz grčkog jezika νάνος, koja znači "patuljak"; i riječi μέτρον, koja znači "jedinica mjere". Skraćena oznaka je nm. ...

Sigurnosno inženjerstvo

Sigurnosno inženjerstvo je primijenjena nauka striktno povezana sa sistemski inženjerstvom / industrijskim inženjerstvom i podskup je inženjerstva sigurnosti sistema. Sigurnosno inženjerstvo osigurava da se životnougrožavajući sistem ponaša kako ...

Joseph Fourier

Jean Baptiste Joseph Fourier je bio francuski matematičar i fizičar, najpoznatiji po iniciranju istraživanja Fourierovih redova i njihove primjene na probleme prijenosa toplote. Fourierova transformacija je, takoder, dobila naziv u njegovu čast. ...

Zupčanik

Zupčanik jeste mašinski element kružnog oblika sa ravnomjerno rasporedenim zubima. Zupčanici se uglavnom koriste za prenos kretanja i snage prilikom dodira zuba zupčanika.

Spisak primjene nanotehnologije

Sa nanotehnologijom, velika grupa materijala i poboljšanih proizvoda se oslanja na promjene fizičkih osobina, kada se veličine elemenata smanjuju. Nanodjelići, na primjer, dobivaju prednost od dramatično povećanog odonsa izmedu površine i zapremi ...

Boyle-Mariotteov zakon

Boyle-Mariotteov zakon je eksperimentalni plinski zakon koji opisuje kako pritisak plina teži povećanju pri smanjenju zapremine plina. Savremena formulacija Boyleovog zakona je Apsolutni pritisak koji vrši odredena masa idealnog plina je inverzno ...

Apsolutna nula

Apsolutna nula je pojam koji uslovno označava temperaturu, a u stvari označava stanje materije u kojem je termodinamički sistem na najnižem nivou, odnosno ima najnižu energiju.

17. vijek

U Kini na vlast dolazi mandžurska dinastija Qing. 1642–1660 – Engleska revolucija. 1688 – Slavna revolucija u Engleskoj u kojoj je svrgnut apsolutistički katolički kralj James II i uspostavljena ustavna monarhija. Tridesetogodišnji rat u Evropi 1 ...

Matematički principi prirodne filozofije

Matematički principi prirodne filozofije jeste djelo Isaaca Newtona u 3 toma, koje je prvi put objavljeno 5. jula 1687. Newton je osim toga objavio 2 naknadna izdanja, 1713. i 1726. U ovom djelu Newton je iznio svoje zakone kretanja, čime je udar ...

Orbitalna mehanika

Orbitalna mehanika ili astrodinamika je primjena balistike i nebeske mehanike na praktične probleme koji se tiču kretanja raketa i drugih svemirskih letjelica. Kretanje ovih objekata obično se izračunava iz Newtonovih zakona kretanja i zakona uni ...

Idealni plin

Idealni plin je svaki u plin čije čestice imaju ukupno zanemarljivo malu sopstvenu zapreminu. Izmedu njih ne postoje medumolekulske Van der Waalsove sile, pa se idealni plin ne može prevesti u tekuće ili čvrsto stanje. Idealni plin je teorijski k ...

Hipoteza

Hipoteza je predloženo objašnjenje fenomena ili razumna pretpostavka koje predlaže moguću korelaciju izmedu više fenomena. Termin se izvodi iz grčkog jezika, hypotithenai znači staviti ispod ili pretpostaviti. Naučnu hipotezu mora biti moguće pro ...

Vesta (mitologija)

Vesta ili Vestia je božica djevica, božica vatre, zaštitnica ognjišta, doma i porodice u rimskoj mitologiji. Iako se često spominje da je ona rimski pandan Hestije iz grčke mitologije, ona je imala velike, ali tajanstvene uloge u rimskoj religiji ...