ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222

Charnia

Charnia je rod izumrlog koljena Petalonamae. Bio je to oblik ediakaranskog života u obliku olovke, segmentiranog grebenovima koji se naizmjenično granaju desno i lijevo od cik-cak medijalnog šava. Prvi fosilizirani primjerak Charnia, "Charnia mas ...

Kriogenij

Kriogenij ili kriogen je dio geološke vremenske skale, drugi geološki period neoproterozojske ere. Započeo je prije oko 720 miliona godina, a završio prije oko 635 miliona godina. Naziv se odnosi na ledene naslage koje se nalaze u tropskim širina ...

Laminaria

Laminaria je rod od 31 vrste od mrkih algi koji se obično naziva "kelp". Neke se vrste nazivaju i "splet" ili zapetljaj. Ovaj ekonomski važan rod odlikuju duge, kožalte lamine i relativno velike velikih dimenzija. Zbog svog oblika, neke vrste naz ...

Pristan

Pristan je hemijski spoj koji spada u grupu alkana. To je bezbojno ulje koje se može naći u pririodi. Sastojak je nekih mineralnih ulja. Ime mu dolazi od latinskog pristis. Pristan je inertan, a nalazi se u gotovo svim živim bićima.

Pesticidi

Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porijekla koji su namijenjeni zaštiti ekonomski značajnih biljaka i životinja od korova, bolesti, štetnih insekata, grinja i drugih štetnih organizama. Pod štetnošću se podrazumijeva ekonomska šteta ...

Sagenista

Sagenista je grupa iz natkoljena Heterokonta koja sadrži labirintulida i Eogyrea, razred još nekultivirnih protista. Prvobitno je sadržavao Labyrinthulida i Bikosoecida. Medutim, poslije su bikosoecide uklonjene, a Eogyrea je dodana kako bi se gr ...

Chaetognatha

Chaetognatha je koljeno beskičmenjaka grabežljivih morskih crva koji su glavna komponenta planktona širom svijeta. Općenito poznata kao "streličasti crvi", oko 20% poznatih vrsta haetognata su bentoski organizmi, a mogu se vezati za alge i stijen ...

Kalcij-fosfat

Kalcij-fosfat je naziv za porodicu mineralnih spojeva koji sadrže ione kalcija zajedno sa ionima ortofosfata, metafosfata ili pirofosfata, te ponekad iona vodika ili hidroksida. Kalcij-fosfat je osnovni oblik kalcija koji se nalazi u mlijeku gove ...

Placozoa

Placozoa, bosanski: plakozoe ili plakozoi su koljeno životinja, koje je opisao njemački zoolog Franz Eilhard Schulze. Posmatrao je male, ravna i pužuće životinje koja se nalazi u morskom akvariju Instituta za zoologiju, Graz. Interpretirao ih je ...

Fikocijanobilin

Fikocijanobilin je plavi fikobilin, tj. tetrapirolska hromofora kod cijanobakterija i u hloroplast ima crvenih algi, glaukofitama I nekim kriptomonadinama. Fikocijanobilin je prisutan samo u fikobiliproteinima koji se zovu alofikocijanin i fikoci ...

Tropizam

Tropizmi su pokreti biljaka i/ili njihovih organa koji su izazvani jednostranim stimulansima, a nastaju nihovim savijanjem prema izvoru podražaja. Ovakvi pokreti razlikuju se od nastija, kod kojih smjer pokreta ne zavisi od smjera podražaja, već ...

Gametangija

Gametangija – u botanici – je naziv za spremnik u kojem se formiraju spolno diferencirane reproduktivne ćelije, koje služe za spolno razmnožavanje. U njemačkoj i engleskoj literaturi, gametangium se odnosi na pojedinačne ćelije talofita kao što s ...

Ancistrus

Ancistrus je rod slatkovodnih riba, od kojih su sve poznate kao ancistrusi. Porijeklom su iz rijeke Amazon i njenih pritoka. Česta je riba u akvaristici, a najraširenija vrsta u akvarijima je Ancistrus dolichopterus.

Aksodine

Aksodine – Actinochrysophyceae, Actinochrysea ili Dictyochophyceae sensu lato) – je grupa jednoćelijskih heterokontnih algi, prethodno klasificiranih u Chrysophyceae. Uključuju Pedinellida, Ailicoflagellata i Rhizochromulinales.

Opisthobranchia

Osnovna osobina opistobranchia je gubljenje uvijenosti. Progresivnim razvijanjem mekušaca uvijenost se smanjivala. Za njih karakteristično je gubljenje ili smanjivanje ljušture i plaštene duplje. Kod Nudibranhija dostizanjem odraslog oblika nesta ...

Biljni hormon

Biljni hormoni ili fitohormoni su hemikalije koje reguliraju rast biljke. Neki ih nazivaju i supstancama za biljni rast. Najpoznatiji od njih je auksin. Biljni hormoni su signalne molekule proizvedene unutar biljke. Javljaju se u izuzetno niskim ...

Ektazij

Ektazijski period je drugi period u mezoproterozojskoj eri i koje je trajalo od prije 1.400 miliona godina do prije oko 1.200 miliona godina, do početka stenija. Umjesto da se temelji na stratigrafiji, ovo datiranje je definirano hronometrijski. ...

Oogamija

Oogamija je poznati oblik spolnog razmnožavanja. To je oblik anizogamije, u kojem je ženski gamet znatno veća od muških gameta i nepokretna je. Muške spolne ćelije su obično vrlo pokretljivi spermatozoidi, u konkurenciji za oplodnju nepokretnog j ...

Litofit

Litofiti ili litofite su biljke koje rastu na stijenama. Oni koji rastu na stijenama su takoder poznat i kao epipetritne ili epilitne biljke. Litofite koje rastu na zemlji hrane se potrebnim tvarima iz kišnice i obližnjih biljaka u propadanju, uk ...

Babica balavica

Babica balavica ili balava slingura je riba koja se ubraja medu veće Jadranske babice. Pripada porodici slingurki. Može narasti i do 20 cm dužine. Ova vrsta je vegetarijanska, najčešće se hrani algama, iako u nedostatku biljne hrane uzima i crve ...

Mesophyllum

Patterson, D. 2001. Platypus checklist of Protoctista. Lemoine, M. 1928. Un nouveau genre de Mélobésiées: Mesophyllum. Bulletin de la Société Botanique de France 75: 251-254. Hamel, G. & Lemoine, P. 1953. Corallinacées de France et dAfrique du No ...

Mnogoljušturaši

Mnogoljušturaši su manja grupa morskih mekušaca. Zadržali su neke osobine dalekih predaka. Tijelo im je spljošteno i ovalno sa slabo izraženom glavom. Ljuštura im se sastoji od 8 pokretno spojenih ploča. Nisu sasvim pokriveni plaštom. Plaštana du ...

Panonska jezera

Panonska jezera su slana umjetna jezera u Tuzli. Kompleks Panonskih jezera čine tri jezera različite veličine i dubine, te slani slapovi. U sklopu kompleksa Panonskih jezera nalazi se i sojeničko neolitsko naselje, sportski tereni, te mnogi drugi ...

Hapalidiaceae

Rod: Nullipora Potporodica 1: Austrolithoideae Rodovi: Austrolithon, Boreolithon, Epulo. Potporodica 2: Choreonematoideae Rodovi: Choreonema, Endosiphonia. Potporodica 3: Melobesioideae Rodovi: Agardhina, Antarcticophyllum, Apora, Chaetolithon, C ...

Osmoza

Osmoza je proces gibanja molekula otapala kroz polupropusnu membranu koja odvaja dvije otopine različitih koncentracija. Polupropusna membrana propušta molekule otapala dok ne propušta čestice otopljenih tvari. Molekule otapala se zbog razlike u ...

Silikat

Silikat je hemijski spoj koji sadrži anionski silikatni ion. Najveći broj silikata su oksidi, mada u njih spadaju i heksafluorosilikati i drugi anioni. Pod pojmom ortosilikat podrazumijeva se anion SiO 4 4− i njegovi spojevi. U srodstvu sa ortosi ...

Volvoks

Volvox je polifiletski rod koljena Chlorophyta, zelenih algi u porodici Volvocaceae. Formira sferne kolonije sa do 50.000 ćelija. Žive na raznim slatkovodnim staništima, a prvi ih je opisao Antonie van Leeuwenhoek, 1700. godine. Volvox se razišao ...

Hitoni

Polyplacophore ili hitone čini mala grupa morskih mekušaca. sačuvali su neke osobine dalekih predaka. Obuhvataju oko 600 vrsta.Dužina im je 1 cm do 30 cm

Martin Brod

Smješten je na ušću Unca u Unu, na 20-om kilometru od Drvara. Pristup je moguć i od Bihaća preko Kulen Vakufa i još 8 km novim asfaltnim putem. Martin Brod je poznat po prirodnim ljepotama, naročito po istoimenom vodopadu. Ovaj vodopad ima sedren ...

Žutulje

Žutulje su porodica raža, riba sa hrskavičavim skeletom, rušljoriba. Imaju jako ledno-trbušno spljošteno tijelo koje je oblika romba i izduženo, na stranama nešto malo zaobljeno. Grudna peraja su široko srasla sa trupom i obuhvataju glavu, gradeć ...

Reljef (geografija)

Reljef čine sve ravnine i neravnine na Zemljinoj površini. Zbog svoje složenosti razvila se nauka - geomorfologija - koja je usredotočena upravo samo na reljef. Broj pojava poredanih od tektonike ploča do erozije i depozicije, mogu stvarati i uti ...

Babica crnoglava

Babica crnoglava ili slingurica crnoglavka je jedna od vrsta koje spadaju u porodicu slingurki. I ova vrsta ima tijelo bez ljuski, sluzavo, a ima i još jednu karakteristiku slingurki, izduženo tijelo. Crvene je boje s crnim mrljama na glavi. Živi ...

Hacrobia

Skupina kriptomonadina–haptofita je predložena monofiletska grupacija ili jednoćelijske eukarote koji su uključeni u that grupu SAR.Za grupu je korišteno nekoliko alternativnih imena, uključujući "Hacrobia" i "Eukaryomonadae". Od februara 2012., ...

Amiloplast

Amiloplasti su nepigmentirane organele nekih biljnih ćelija. Njihova uloga je sinteza i skladištenje škrobnih granula, koje nastaju polimerizacijom glukoze. Amiloplasti takoder pretvaraju škrom natrag u šećer, kada je biljkama neophodna energija. ...

Paramecium

Paramecijum je jedan od najpoznatijih rodova trepljara. Zbog svog oblika dobio je i naziv "papučica". Paramecijum je otkrio 1675. godine Antoni van Leeuwenhoek pod svojim jednostavnim mikroskopom. Papučica je obavijena opnom koja se zove pelikula ...

Heliozoa

Heliozoa, u većini prijevoda sunašca, slatkovodni su organizmi loptastog tijela, sa radijalnim-zrakastim nastavcima, tako da i liče na vidljive zrake oko Sunca na obzoru. Uz grupu Radiolaria, ranije su bili klasificirani u razred Actinopoda, u ko ...

Plazmodezme

Plazmodezme su mikroskopski kanali koji prolaze kroz ćelijski zid biljne ćelije i nekih ćelija algi koje omogućavaju transport i komunikaciju izmedu njih. Plazmodezme su se razvijali nezavisno u nekoliko grupa biljaka, i vrste koje imaju ove stru ...

Fragmoplast

Fragmoplast je specifična struktura biljne ćelije koja se formira tokom kasne citokineze. Služi kao skela za sastavljanje ćelijske ploče i naknadno formiranje novog ćelijskog zida koji razdvaja dvije ćelije kćeri. Fragmoplast se može primijetiti ...

Rizoid

Rizoidi su izbočenja koja se javljaju iz donjih epidermnih ćelija kod mahovina i algi. Po strukturi i funkciji slični su korijenovim dlačicama vaskularnih kopnenih biljaka. Slične strukture formiraju neke gljive. Rizoidi mogu biti jednoćelijski i ...

Wartortle

Ime Wartortle kombinacija je engleskih riječi "war" = rat, ili čak "water" = voda, s riječima "tortoise" i "turtle", a obje riječi označavaju kornjače. Njegovo je japansko ime Kameil, koje je kombinacija japanskih riječi "kame" = kornjača i "mail ...

Raphidophyceae

Raphidophyceae su mala grupa eukariotskih algi koja uključuje i morske i slatkovodne vrste. Sve rafidofite su jednoćelijske, sa velikim ćelijama, ali bez ćelijskih zidova. Imaju par bičeva, koji su organizirani tako da oba potiču iz iste invagina ...

Babica dalmatinska

Babica dalmatinska ili slingurica rupičarka je riba koja spada u porodicu slingurki. Smatra se da je svoje latinsko ime Dalmatinus dobila po Jurju Kolombatoviću koji ju je klasificirao.

Babica jadranska

Babica jadranska riba je koja spada u porodicu slingurki. Živi na kamenoj obali, na prijelazu izmedu plime i oseke, gdje iskorištava snagu talasa da se popne na suhi dio u potrazi za hranom. Može udisati atmosferski zrak. Tijelo joj je karakteris ...

Poliploid

Poliploidne ćelije i/ili organizmi su oni koji u hromosomskoj garnituri imaju više od dva uparena seta homolognih hromosoma. Većina vrsta čije ćelije imaju jedra su diploidni, što znači da imaju dva seta hromosoma – po jean set naslijeden od svak ...

Kril

Kril je norveška riječ koja doslovno prevedena znači "hrana kitova". U užem smislu kril označava male rakolike životinjice, plankton odnosno pobliže zooplankton iz reda Euphausiacea.

Mikroskopska skala

Mikroskopska skala manja je razmjera objekata i dogadaja od onih koji se vide golim okom. Lahko i jasno mogu se vidjeti pomoću sočiva ili mikroskopa. Nazvat ćemo sistem mikroskopski tj. maloskalnim ako je približno atomskih dimenzija ili manji re ...

Babica crnoboka

Babica crnoboka ili slingurica prugulja, babica prugasta, babica prugulja, babica kraljica, slingurica crnoboka, je riba koja spada u porodicu slingurki.

Posidonia

Posidonia je rod u samostalnoj porodica Posidoniaceae, cvjetnica u redu Alismatales, razred Liliopsida, divizija Tracheophyta. Imenovan je po grčkom bogu mora, Posejdonu. Rod obuhvata morske biljke koje su rasprostranjene po Mediteranu i uz južnu ...

Slingurke

Slingurke su najveća riblja porodica u podredu babica, a sastoje se od šest grupa s 53 roda i 345 vrsta. Porodica se sastoji od šest tribusa: Salariini – 26 rodova Parablenniini – 12 rodova Blenniini – 2 roda Omobranchini – 7 rodova Phenablenniin ...

Obazoa

Obazoa je predloženi sestrinski kladus Amoebozoa, sa kojim skupa čini grupu Amorphea. Obazoa obuhvata Breviatea, Apusomonadida i Opisthokonta, a posebno isključuje Amoebozoa. Utvrdivanje položaja Breviatea i Apusomonadida i njihovih svojstava od ...