ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192

Integralno kolo

Integralno kolo jest mikronski uredaj koji se sastoji iz više spojenih tranzistora. Integralno kolo sastoji se od: čipa u središtu integralnog kola, koji je s izvodima povezan najčešće veoma tankim zlatnim žicama. kućišta, koje je od plastike ili ...

OSI model

OSI referentni model ili referentni model za otvoreno povezivanje sistema jeste najkorišćeniji apstraktni opis arhitekture mreže. Opisuje interakciju uredaja, programa, servisa i protokola pri mrežnim komunikacijama. Koriste ga proizvodači pri pr ...

Datoteka

Datoteka jeste strukturirani sastav podataka koji su sadržajno usko povezani i koji se nalaze na internom ili eksternom mediju za memorisanje. Podaci memorisani u datotekama opstaju i nakon prestanka rada odredenog programa kojem pripadaju i nazi ...

Nuklearna magnetna rezonanca

Nuklearna magnetna resonanca ili nuklearna magnetna rezonansa je fizički fenomen u kojem jezgra u jakoj konstanti magnentnog polja uznemirava slabo oscilirajuće magnetno polje i odgovaraju proizvodnjom elektromagnetnog signala sa frekvencijskim o ...

Donald Knuth

Donald Ervin Knuth jeste čuveni računarski naučnik i Profesor Emeritus na "Art of Computer Programming" univerziteta Stanford. Autor plodonosnog višetomnog rada: Umjetnost računarskog programiranja; The Art of Computer Programming, "TAOCP", tako ...

Bit

Bit je pojam koji se koristi u informatici, informacionoj tehnici i drugim srodnim naukama. Riječ je nastala od bi nary digi t i koristi se kao: Bit - jedinica za informacioni sadržaj Bit - jedinica za količinu podataka Bit - memorijska jedinica ...

Asembler

Assembler je poseban program koji pretvara program zapisan asemblerskim jezikom u binarni oblik. Program zapisan upotrebom memonika i simboličkih adresa naziva se asemblerski program. Program u assembler-u se često označava i kao assembler kod. T ...

Mašinski jezik

Mašinski jezik ili mašinski kod jeste sistem instrukcija i podataka koje centralni procesor u računaru neposredno izvršava. Mašinski jezik je u odredenu ruku primitivan i nezgrapan programski jezik. On je takoder i najosnovnija reprezentacija, od ...

Biogorivo

Biogoriva su ona goriva koja se dobijaju preradom biomase. Njihova energija,koja je porijeklom iz svjetlosti sunčevog zračenja, usvojena je fiksacijom ugljika. Najprije je pretvorena u hemijsku, redukcijom ugljika iz zraka, prilikom sinteze organ ...

John McCarthy (računarski naučnik)

John McCarthy, je američki računarski naučnik i naučnik kognitivnih nauka, koji je dobio Turingovu Nagradu, 1971. za svoj veliki doprinos polju vještačke inteligencije. On je smislio termin "vještačka inteligencija" u svom prijedlogu iz 1955. za ...

Douglas Engelbart

Douglas Engelbart je američki izumitelj njemačko-norveškog porijekla. Iako su stvari, kao što su grafički korisnički interfejs i računarski miš uglavnom preuzeti iz današnjice, vrlo moguće je da ne bi bili dio računarskog okruženja bez Douglasa E ...

Informaciono doba

Informaciono doba uslijedilo je nakon industrijskog doba, a u svom užem značenju odnosi se na razdoblje nakon 1972. godine, koje obilježava brzina kretanja informacija koja je veća od brzine fizičkog kretanja. Njegova glavna odrednica je raspostr ...

Teorija računanja

Teorija računanja je dio računarske nauke koja se bavi načinima na koji se efektivno mogu riješiti problemi koristeći računar. Polje je podijeljeno u dva glavna dijela: teorija računjivosti i teorija složenosti, ali oba dijela se bave formalnim m ...

Informacijski sistem

Informacioni sistem je integrisani skup komponenti za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija. Poslovna preduzeća, druge vrste organizacija i pojedinci u savremenom društvu, zavise od informacionih sistema za upravljanje s ...

Svemirski lift

Svemirski lift je objekat predložen od strane nekih stručnjaka i pisaca sa svrhom transporta živih bića i materijala sa Zemljine površine u Svemir. Predloženo je dosta različitih tipova svemirskih liftova. Svi ti prijedlozi dijele zajedničku zami ...

LaTeX

LaTeX je opisni jezik i sistem za pripremanje dokumenata za TeX, program koji se koristi za komponiranje teksta. Ime jezika se izgovara kao lateh, ponekad i kao latek. LaTeX se najčešće koristi od strane matematičara, naučnika kao i ostalih osoba ...

Logička kola

Logička kola su sklopovi koji su u mogućnosti izvršavati osnovne logičke operacije: I, ili NE, ili izvedene logičke operacije kao što su: NI, NILI, Ekskluzivno ILI - XILI ili Ekskluzivno NILI - XNILI. U zavisnosti od operacije koju izvršavaju dij ...

Ada (programski jezik)

Ada je programski jezik visokog nivoa, zasnovan na Pascalu. Krajem sedamdesetih godina 20. vijeka, projektovao ga je tim Ministarstva odbrane SAD-a, kojeg je vodio Jean Ichbiah, sa ciljem da bude primarni programski jezik ovog ministarstva. Ada j ...

Booleova algebra

Booleova algebra je dio matematičke logike - algebarska struktura koja sažima osnovu operacija I, ILI i NE kao i skup teorijskih operacija kao što su unija, presjek i komplement. Booleova algebra je dobila naziv po autoru, engleskom matematičaru ...

Teorija automata

Teorija automata je dio teoretske informatike, čiji je zadatak proučavanje automata i problema, kojim se takvi automati bave. Ova teorija je važna alatka u teorijama proračuna i kompleksiteta. Praktično se upotrebaljava kod izrade programskih pre ...

Claude E. Shannon

Claude Elwood Shannon nazvan je "ocem informatičke teorije" zbog svog naučnog rada iz 1948.i bio je izumitelj teorije praktičkog digitalnog kola. Kao 21 godišnji master student na MIT-u, 1937., napisao je tezu koja demonstrira električnu primjenu ...

Micro-Star International

Micro-Star International Co., Ltd jeste elektrotehnička kompanija iz Tajvana koja je jedna od najvećih po proizvodnji matičnih ploča i grafičkih kartica.

Virtuelna realnost

Virtuelna realnost, jeste izraz koji se odnosi na računarski simulirana okruženja, koja mogu oponašati stvarni svijet, kao i zamišljene svjetove. Trenutno, većina okruženja u prividnoj stvarnosti su prvenstveno vizuelna iskustva, prikazana ili na ...

Prijenos podataka

Prijenos/prenos podataka ili digitalna komunikacija je fizički prenos podataka iz jedne tačke u drugu ili iz jedne tačke u više njih preko komunikacijskih medija.

Digitalna forenzika

Digitalna forenzika je nauka koja ima za cilj prikupljanje, čuvanje, pronalaženje, analizu i dokumentovanje digitalnih dokaza odnosno podataka koji su skladišteni, obradivani ili prenošeni u digitalnom obliku.

Binarno stablo

Stablo predstavlja važnu strukturu podataka, veoma pogodnu za modeliranje objekata koji oslikavaju hijerarhijsku organizaciju. Tako se stablom mogu predstavljati rodbinski i nasljedni odnosi u porodici, položaj ljudi na funkcijama, organizacija j ...

Mikrokontroler

Mikrokontroleri su integrisani krugovi koji imaju sve što im je potrebno da budu računari: memoriju, procesor, ulaze i izlaze. Memorija u formi NOR flash ili OTP ROM je često uključena na čipu kao i standardna mala količina RAM-a. Mikrokontroleri ...

Stablo parsiranja

Stablo parsiranja ili konkretno sintaksno stablo ili generativno stablo je stablo koje predstavlja sintaksnu strukturu niza znakova prema nekoj formalnoj gramatici. Program koji proizvodi takva stabla se zove parser. Stabla parsiranja mogu biti g ...

Barkod

Barkod jeste način označavanja proizvoda nizom crnih i bijelih linija koje je moguće posebnim uredajima lahko optički prepoznavati. Koristi se u procesu identifikacije proizvoda, vozila, vagona, paketa, robe i sl. u postupku bilo kakvog kretanja/ ...

Voice over Internet Protocol

Voice over Internet Protocol, takoder poznat i kao IP Telefonija, Internet telefonija, Broadband telefonija, Broadband telefon i Glas preko Broadbanda je način prenošenja glasovnih konverzacija preko Interneta ili preko neke druge mreže, bazirane ...

Pojednostavljeno kinesko pismo

Pojednostavljeno kinesko pismo ili ponekad uprošćeno kinesko pismo jest jedno od dva standardizirana pisma kineskog jezika. Danas je standardno pismo unutar Narodne Republike Kine kao i Singapura dok Tajvan, Hong Kong, Makao kao i brojno kinesko ...

Analogni računar

Ako zanemarimo značenje koje se odnosi na izvedbu računara koja koriste ne-elektroničke medije za rješavanje matematsko-logičkih zadataka, ostaje značenje u užem smislu za elektronički analogni računar. Taj je računar posebne konstrukcije, koji r ...

Računarski žargon

Žargoni koje koriste napredniji korisnici računara. BTKATC - B etween T he K eyboard A nd T he C hair; bos. Izmedu tastature i stolice CAD - C omputer A ided D esign; bos. Dizajn potpomognut računarom CAM - C omputer A ided M anufacturing; bos. P ...

Hash tabela

Heš tabela ili Heš mapa je jedna struktura podataka koja koristi heš funkciju za učinkovito preslikavanje odredenih ključeva u njima pridružene vrijednosti. Npr. imena ljudi u telefonske brojeve. Heš tabela se koristi za transformisanje ključa u ...

Titan (superračunar)

Superračunar Titan je izgradila kompanija Cray u laboratoriji Oak Ridge National Laboratory u SAD-u. Titan je zapravo nadogradnja superračunara Jaguar. Titan, pored konvencionalnih procesora, koristi i grafičke procesore i kao takav, prvi je hibr ...

Summit (superračunar)

Summit jeste superračunar kojeg IBM razvija za korištenje u Oak Ridge državnoj laboratoriji u SAD-u. Zahvaljujući velikim projektovanim performansama, računarski sistem Summit će pomagati naučnoj zajednici da pokuša odgovoriti sa većom preciznošć ...

Enter

Enter je engleska riječ koja označava ulaz, ali i tipku na tastaturi. Tipku Enter prepoznat ćete kao najdeblju tipku, najčešće s pravougaonom strelicom ulijevo. Tu tipku koristimo za unošenje pojedinih naredbi u računar, završavanje reda ili unos ...

Sloj sesije

Sloj sesije) jeste peti OSI referentnog modela. Kao što i sam naziv sloja kaže, ovaj sloj je zadužen za uspostavljanje i održavanje sesije izmedu pokrenutih programa na predajnoj i prijemnoj strani. Protokoli sloja sesije imaju funkciju da razmij ...

Virtualni privatni server

Virtualni privatni server jeste način particioniranja fizičkog server računara na više poslužitelja tako da svaki ima mogućnosti vlastitog namjenskog stroja. Svaki virtualni server može pokrenuti vlastiti punopravni operativni sistem, a svaki ser ...

UTF-8

UTF-8 varijanta je najzgodnija za kodiranje većinski latiničnog teksta. Dato je i kratko uputstvo za korištenje te varijante u Microsoft Word-u, Netscape Composer-u i tekstualnom editoru Kate. U tekstu su takoder preporučeni standardni Unicode fo ...

MIDI

MIDI, skraćenica od M usical I nstrument D igital I nterface, je elektronski interfejs koji se koristi pri komponovanju ili obradivanju muzike. MIDI je veza za komunikaciju izmedu sintisajzera i druge opreme, kao što su računari, zvučne kartice i ...

Memorijska adresa

Memorijska adresa je pojam za tačnu oznaku mjesta u memoriji na kojem računarski program ili hardverski uredaj može pohraniti dio podatka i preuzeti ga kada bude potreban. Adresa, odnosno oznaka, može biti u obliku binarnog broja iz odredene sekv ...

CARNet

CARNet je ustanova čiji je potpuni naziv Hrvatska akademska i istraživačka mreža. Naziv CARNet je skraćenica nastala od engleske varijante imena Croatian Academic and Research Network, po ugledu na slične ustanove u Evropi. Glavna aktivnost CARNe ...

Corel

Corel Corporation skraćenica od jeste kompanija koja proizvodi računarski software, sa sjedištem u Ontario, Kanada, i koja je specijalizovana u procesiranju grafike, slično kompaniji Adobe Systems. Poznata je po svojim programima kao što su: Core ...

Dobrovoljno računanje

Dobrovoljno računanje je vrsta distribuiranog računanja kod kojeg vlasnici računara poklanjaju svoje kompjuterske resurse jednom ili više "projekata".

Evropska računarska diploma

Evropska računarska diploma je medunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja osigurava vlasniku poznavanje rada na računaru prema ECDL normi. Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na cijeli svijet p ...

IT certifikacija

IT certifikacija predstavlja proces profesionalne certifikacije u oblasti informatike koja ima za cilj da obrazuje, ocijeni i verificira znanje koje osoba stiče kroz proces rada i učenja.

DxDiag

DxDiag jeste dijagnostički alat koji se koristi za testiranje DirectX funkcionalnosti i rješavanju problema uzrokovanim hardverskim problemima, vezano za zvuk i video. DirectX Diagnostic može spasiti tekst sa podacima pregleda. Ovi fajlovi se čes ...

Miniračunar

Miniračunar je klasa manjih računara koji su se pojavili sredinom 1960-ih. Koštali su puno manje od tadašnjih velikih centralnih mainframe računara i zadržali se dvije decenije izmedu 1965 i 1985. godine te proizvodilo ih je skoro 100 kompanija. ...

SCADA

SCADA jeste računarski sistem za prikupljanje i obradu podataka u stvarnom vremenu. SCADA sistem se koristi za nadzor i kontrolu postrojenja ili opreme u telekomunikacijama, kontrolu otpadnih voda, te preradi i transportu nafte. Ovi sistemi u raz ...